portrait

Ico Gegov

Radovis, Macedonia

Translate From: English (EN)

Translate To: Macedonian (MK)

6,374

Words Translated

220

Terms Translated

Ico’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ico’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706520', 'url' => 'MK/acupoint_₁', 'image' => '', 'title' => 'акуточка', 'tags' => array ( 0 => 'акуточка', 1 => 'Alternative therapy', 2 => 'Acupuncture', 3 => '', ), 'term' => 'акуточка', 'source_id' => 3540262, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Alternative therapy', ), 'category' => array ( 0 => 'Acupuncture', ), 'lastedit' => '20150917140201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Една од повеќе од 2000 специфични точки на телото, каде што може да биде применет еден терапевтски метод како акупунктура, акупресура, моксибуција или масажа. Акуточките се исто така наречени акупунктурни точки и се лоцирани на меридијаните. Постојат околу 360 акуточки на главните 14 меридијани, а воглавно акупунктуристите употребуваат околу 100 од тие точки дневно.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512569392801513472, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'One of over 2000 specific points on the body where a therapeutic modality such as acupuncture, acupressure, moxibustion, massage can be applied. Acupoints are also called acupuncture points and are located on meridians. There are approximately 360 acupoints on the 14 major meridians and typical acupuncturists use about 100 of those points on a daily basis.', 'Industry' => 'Alternative therapy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Acupuncture', 'Creation User' => 'Liuwei', 'Creation Date' => '2012/8/8', 'Term' => 'acupoint', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'acupoint_₁', ))

English (EN)acupoint

One of over 2000 specific points on the body where a therapeutic modality such as acupuncture, acupressure, moxibustion, massage can be applied. Acupoints are also called acupuncture points and are located on meridians. There are approximately 360 acupoints ...

Macedonian (MK)акуточка

Една од повеќе од 2000 специфични точки на телото, каде што може да биде применет еден терапевтски метод како акупунктура, акупресура, моксибуција или масажа. Акуточките се исто така наречени акупунктурни точки и се лоцирани на меридијаните. Постојат околу ...

Alternative therapy; Acupuncture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703703', 'url' => 'MK/Siddhartha_Gautama_Buddha', 'image' => '', 'title' => 'Сидарта Гаутама Буда', 'tags' => array ( 0 => 'Сидарта Гаутама Буда', 1 => 'Philosophy', 2 => 'Eastern philosophy', 3 => '', ), 'term' => 'Сидарта Гаутама Буда', 'source_id' => 722411, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Philosophy', ), 'category' => array ( 0 => 'Eastern philosophy', ), 'lastedit' => '20150915095211', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Индиски принци и основач на Будизмот, кој се стремел да ги открие причините за човечкото страдање и начините за сопирање на истото.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512372470252830721, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Siddhartha Gautama Buddha', 'Definition' => 'An Indian prince and founder of Buddhism, sought the causes of and cures for human suffering.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Philosophy', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Eastern philosophy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cynthia211', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Siddhartha_Gautama_Buddha', ))

English (EN)Siddhartha Gautama Buddha

An Indian prince and founder of Buddhism, sought the causes of and cures for human suffering.

Macedonian (MK)Сидарта Гаутама Буда

Индиски принци и основач на Будизмот, кој се стремел да ги открие причините за човечкото страдање и начините за сопирање на истото.

Philosophy; Eastern philosophy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10711207', 'url' => 'MK/setting_₈', 'image' => '', 'title' => 'рамка', 'tags' => array ( 0 => 'рамка', 1 => 'Literature', 2 => 'General literature', 3 => '', ), 'term' => 'рамка', 'source_id' => 426529, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General literature', ), 'lastedit' => '20150920140809', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Физичкиот и социјалниот контекст во кој се случува дејството на приказната. Главните елементи на рамката се: времето, местото, и социјалната средина во кои се сместени ликовите. Поставката може да се користи за да се евоцираат расположенија или атмосфера која се подготвува за читателот за она што треба да дојде, како и во расказот Натаниел Хоторн "Младиот Гудман Браун." Понекогаш, писателите избираат одредена рамка поради традиционалните толкувања која е тесно поврзана со дејството на приказната. На пример, приказни полни со авантура или романса најчесто се одржуваат во егзотични места.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512841560772837376, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'setting', 'Definition' => 'The physical and social context in which the action of a story occurs. The major elements of setting are the time, the place, and the social environment that frames the characters. Setting can be used to evoke a mood or atmosphere that will prepare the reader for what is to come, as in Nathaniel Hawthorne’s short story "Young Goodman Brown." Sometimes, writers choose a particular setting because of traditional associations with that setting that are closely related to the action of a story. For example, stories filled with adventure or romance often take place in exotic locales.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General literature', 'See Also' => 'diction_₁', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'WRJD', 'Creation Date' => '2010/11/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'setting_₈', ))

English (EN)setting

The physical and social context in which the action of a story occurs. The major elements of setting are the time, the place, and the social environment that frames the characters. Setting can be used to evoke a mood or atmosphere that will prepare the reader ...

Macedonian (MK)рамка

Физичкиот и социјалниот контекст во кој се случува дејството на приказната. Главните елементи на рамката се: времето, местото, и социјалната средина во кои се сместени ликовите. Поставката може да се користи за да се евоцираат расположенија или атмосфера ...

Literature; General literature
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10719200', 'url' => 'MK/diachronic_₁', 'image' => '', 'title' => 'дијахронија', 'tags' => array ( 0 => 'дијахронија', 1 => 'Language', 2 => 'Terminology', 3 => '', ), 'term' => 'дијахронија', 'source_id' => 1080858, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology', ), 'lastedit' => '20150925080302', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Се однесува на јазикот гледан со текот на времето и е спротивно на синхронија, која се однесува на точка на времето. Ова е една од главните структурни разлики, воведени од Сосир и коишто се употребуваат за карактеризирање на видови во лингвистичките истражувања.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513271582122835968, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'diachronic', 'Definition' => 'Refers to language viewed over time and contrasts with synchronic which refers to a point in time. This is one of the major structural distinctions introduced by Saussure and which is used to characterize types of linguistic investigation.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Terminology', 'Creation User' => 'nunk0410', 'Creation Date' => '2011/4/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'diachronic_₁', ))

English (EN)diachronic

Refers to language viewed over time and contrasts with synchronic which refers to a point in time. This is one of the major structural distinctions introduced by Saussure and which is used to characterize types of linguistic investigation.

Macedonian (MK)дијахронија

Се однесува на јазикот гледан со текот на времето и е спротивно на синхронија, која се однесува на точка на времето. Ова е една од главните структурни разлики, воведени од Сосир и коишто се употребуваат за карактеризирање на видови во лингвистичките истражувањ ...

Language; Terminology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10704390', 'url' => 'MK/cassation', 'image' => '', 'title' => 'касација', 'tags' => array ( 0 => 'касација', 1 => 'Music', 2 => 'General music', 3 => 'Sony Music Entertainment', 4 => '', ), 'term' => 'касација', 'source_id' => 324237, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'General music', ), 'company' => array ( 0 => 'Sony Music Entertainment', ), 'lastedit' => '20150915231402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Класичниот инструментален жанр поврзан со серенадата или дивертименто и често е изведуван на отворено.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512422927793913856, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cassation', 'Definition' => 'Classical instrumental genre related to the serenade or divertimento and often performed outdoors.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'General music', 'Company' => 'Sony Music Entertainment', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cassation', ))

English (EN)cassation

Classical instrumental genre related to the serenade or divertimento and often performed outdoors.

Macedonian (MK)касација

Класичниот инструментален жанр поврзан со серенадата или дивертименто и често е изведуван на отворено.

Music; General music
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10719408', 'url' => 'MK/pitch_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'терен', 'tags' => array ( 0 => 'терен', 1 => 'Drama', 2 => 'Opera', 3 => '', ), 'term' => 'терен', 'source_id' => 113957, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Drama', ), 'category' => array ( 0 => 'Opera', ), 'lastedit' => '20150925135608', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Местото на звукот на скалата; интонација.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513293790752800768, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pitch', 'Definition' => 'The location of a sound on a scale; intonation.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Drama', 'Product Category' => 'Opera', 'Creation User' => 'Celio', 'Creation Date' => '2010/7/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pitch_₁₂', ))

English (EN)pitch

The location of a sound on a scale; intonation.

Macedonian (MK)терен

Местото на звукот на скалата; интонација.

Drama; Opera
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10705069', 'url' => 'MK/ruler_₄', 'image' => '', 'title' => 'владеачка планета', 'tags' => array ( 0 => 'владеачка планета', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'владеачка планета', 'source_id' => 1352349, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20150916101002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Во астрологијата, ова се однесува на планетата која е првобитно поврзана со некој знак од зодијакот или со некоја куќа во хороскопот.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512464198807846912, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ruler', 'Definition' => 'In astrology, this reers to the planet primarily associated with any sign of the zodiac or any house of the horoscope.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Creation User' => 'Aidan', 'Creation Date' => '2011/5/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ruler_₄', ))

English (EN)ruler

In astrology, this reers to the planet primarily associated with any sign of the zodiac or any house of the horoscope.

Macedonian (MK)владеачка планета

Во астрологијата, ова се однесува на планетата која е првобитно поврзана со некој знак од зодијакот или со некоја куќа во хороскопот.

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10717663', 'url' => 'MK/brown_sugar', 'image' => '', 'title' => 'кафеав шеќер', 'tags' => array ( 0 => 'кафеав шеќер', 1 => 'Culinary arts', 2 => 'Cooking', 3 => 'Better Homes and Gardens', 4 => '', ), 'term' => 'кафеав шеќер', 'source_id' => 895401, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Culinary arts', ), 'category' => array ( 0 => 'Cooking', ), 'company' => array ( 0 => 'Better Homes and Gardens', ), 'lastedit' => '20150924074402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Мешавина од гранулиран шеќер и сируп. Темниот кафеав шеќер содржи повеќе сируп, притоа што, повеќе има посилен вкус на сируп отколку кафеавиот шеќер (исто така познат како златно кафеав шеќер) Освен некои други нагласени, рецептите во оваа книга беа тестирани со употреба на светло кавеав шеќер. Воглавно, и двата можат да се користат во рецепти во кои е наведена употребата на кафеав шеќер, освен ако не е потенциран едниот или другиот.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513179789682278400, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'brown sugar', 'Company' => 'Better Homes and Gardens', 'Definition' => 'A mix of granulated sugar and molasses. Dark brown sugar has more molasses, and hence, more molasses flavor than light brown sugar (also known as golden brown sugar). Unless otherwise specified, recipes in this cookbook were tested using light brown sugar. In general, either can be used in recipes that call for brown sugar, unless one or the other is specified.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Culinary arts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cooking', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jwgrad', 'Creation Date' => '2011/3/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'brown_sugar', ))

English (EN)brown sugar

A mix of granulated sugar and molasses. Dark brown sugar has more molasses, and hence, more molasses flavor than light brown sugar (also known as golden brown sugar). Unless otherwise specified, recipes in this cookbook were tested using light brown sugar. In ...

Macedonian (MK)кафеав шеќер

Мешавина од гранулиран шеќер и сируп. Темниот кафеав шеќер содржи повеќе сируп, притоа што, повеќе има посилен вкус на сируп отколку кафеавиот шеќер (исто така познат како златно кафеав шеќер) Освен некои други нагласени, рецептите во оваа книга беа тестирани ...

Culinary arts; Cooking
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702961', 'url' => 'MK/amatory_fiction', 'image' => '', 'title' => 'љубовна проза', 'tags' => array ( 0 => 'љубовна проза', 1 => 'Literature', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'љубовна проза', 'source_id' => 351894, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20150914221402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Романтична проза напишана во 17 век и 18 век, првенствено напишана од страна на жените.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512328554525753344, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amatory fiction', 'Definition' => 'Romantic fiction written in the 17th century and 18th century, primarily written by women', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'CarmenChavarri', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amatory_fiction', ))

English (EN)amatory fiction

Romantic fiction written in the 17th century and 18th century, primarily written by women

Macedonian (MK)љубовна проза

Романтична проза напишана во 17 век и 18 век, првенствено напишана од страна на жените.

Literature; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10743041', 'url' => 'MK/cardinal_signs', 'image' => '', 'title' => 'главни знаци', 'tags' => array ( 0 => 'главни знаци', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'главни знаци', 'source_id' => 4627323, 'type' => 'term', 'namespace' => 1564, 'nstext' => 'MK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20151002094405', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'IcoGegov', 'special_term' => '', 'definition' => 'Знаците Овен, Рак, Вага и Јарец. Тие се паралелни или спротивни еден на друг и на тој начин формираат предизвикувачки аспекти.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513912115401850881, 'nstext_full' => 'Macedonian (MK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The signs Aries, Cancer, Libra, and Capricorn. They are square or opposite one another and thus form challenging aspects.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Term' => 'cardinal signs', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cardinal_signs', ))

English (EN)cardinal signs

The signs Aries, Cancer, Libra, and Capricorn. They are square or opposite one another and thus form challenging aspects.

Macedonian (MK)главни знаци

Знаците Овен, Рак, Вага и Јарец. Тие се паралелни или спротивни еден на друг и на тој начин формираат предизвикувачки аспекти.

Astrology; Zodiac