portrait

helenaborrell

Bristol, United Kingdom

Translate From: English (EN); English, UK (UE); Spanish (ES); Spanish, Latin American (XL)

Translate To: Catalan (CA)

2,200

Words Translated

103

Terms Translated

helenaborrell’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent helenaborrell’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895019', 'url' => 'CA/work_placement', 'image' => '', 'title' => 'pràctiques laborals', 'tags' => array ( 0 => 'pràctiques laborals', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'pràctiques laborals', 'source_id' => 712217, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130161115', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Inserir estudiants en un lloc de treball o marc laboral específics perquè obtinguin conexeixements i habilitats relacionades amb el treball fora de les institucions educatives tradicionals.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605831924449280, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work placement', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_placement', ))

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.

Catalan (CA)pràctiques laborals

Inserir estudiants en un lloc de treball o marc laboral específics perquè obtinguin conexeixements i habilitats relacionades amb el treball fora de les institucions educatives tradicionals.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895229', 'url' => 'CA/open-ended_questions', 'image' => '', 'title' => 'preguntes obertes', 'tags' => array ( 0 => 'preguntes obertes', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'preguntes obertes', 'source_id' => 712308, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130184614', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Preguntes que no tenen respostes predeterminades o permeten respondre amb la finalitat de desenvolupar una única i personal resposta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832445591557, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'open-ended questions', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Questions that do not have predetermined answers and allow the responder to develop a unique, personal response.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'open-ended_questions', ))

English (EN)open-ended questions

Questions that do not have predetermined answers and allow the responder to develop a unique, personal response.

Catalan (CA)preguntes obertes

Preguntes que no tenen respostes predeterminades o permeten respondre amb la finalitat de desenvolupar una única i personal resposta.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894937', 'url' => 'CA/linguistic_relativity', 'image' => '', 'title' => 'relativitat lingüística', 'tags' => array ( 0 => 'relativitat lingüística', 1 => 'Culture', 2 => 'People', 3 => '', ), 'term' => 'relativitat lingüística', 'source_id' => 1563906, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Culture', ), 'category' => array ( 0 => 'People', ), 'lastedit' => '20120130115545', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un dels dos arguments de la hipòtesi de Sapir-Whorf, que és que no hi ha límit en la diversitat estructural de les llengües.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829423595521, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'linguistic relativity', 'Definition' => 'One of the two points in Spir-Whorf hypotheis, i.e. There’s no limit to the structural diversity of languages.', 'Industry' => 'Culture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'People', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'ZhuFeng', 'Creation Date' => '2011/9/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'linguistic_relativity', ))

English (EN)linguistic relativity

One of the two points in Spir-Whorf hypotheis, i.e. There’s no limit to the structural diversity of languages.

Catalan (CA)relativitat lingüística

Un dels dos arguments de la hipòtesi de Sapir-Whorf, que és que no hi ha límit en la diversitat estructural de les llengües.

Culture; People
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895247', 'url' => 'CA/Amnesty_International', 'image' => 'amnistia-internacional.jpg;', 'title' => 'Aministia Internacional', 'tags' => array ( 0 => 'Aministia Internacional', 1 => 'Non-profit organizations', 2 => 'Campaigning organizations', 3 => '', ), 'term' => 'Aministia Internacional', 'source_id' => 1837444, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Non-profit organizations', ), 'category' => array ( 0 => 'Campaigning organizations', ), 'lastedit' => '20120130190611', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => 'TIN', 'definition' => 'AI és una organització no governamental dels drets humans amb més de tres milions de membres i seguidors a tot el món. Va celebrar el seu 50è aniversari l\'any 2011. Amnistia Internacional es va fundar a Londres el 1961 per l\'advocat Peter Benenson. Amnistia s\'interessa pels abusos dels drets humans i defensa el compliment de les lleis i paràmatres internacionals. Treballa per a mobilitzar l\'opinió pública per tal de pressionar els governs que permeten l\'abús. L\'organització va ser guardonada l\'any 1977 amb el Premi Nobel de la Pau per la seva \\"campanya contra la tortura\\", i el Premi de les Nacions Unides en el camp dels Drets Humans l\'any 1978.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 300, 'height' => 295, '_version_' => 1503605832449785857, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Amnesty International', 'Definition' => 'AI is an international human rights non-governmental organisation with over 3 million members and supporters around the world. They have celebrated its 50th anniversary in 2011. Amnesty International was founded in London in 1961 by the lawyer Peter Benenson. Amnesty draws attention to human rights abuses and campaigns for compliance with international laws and standards. It works to mobilise public opinion to put pressure on governments that let abuse take place. The organisation was awarded the 1977 Nobel Peace Prize for its "campaign against torture", and the United Nations Prize in the Field of Human Rights in 1978.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'amnistia-internacional.jpg;', 'Industry' => 'Non-profit organizations', 'Product Category' => 'Campaigning organizations', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Amnesty_International', ))

English (EN)Amnesty International

AI is an international human rights non-governmental organisation with over 3 million members and supporters around the world. They have celebrated its 50th anniversary in 2011. Amnesty International was founded in London in 1961 by the lawyer Peter ...

Catalan (CA)Aministia Internacional

AI és una organització no governamental dels drets humans amb més de tres milions de membres i seguidors a tot el món. Va celebrar el seu 50è aniversari l'any 2011. Amnistia Internacional es va fundar a Londres el 1961 per l'advocat Peter Benenson. ...

Non-profit organizations; Campaigning organizations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895076', 'url' => 'CA/quality_control_₃', 'image' => '', 'title' => 'control de qualitat', 'tags' => array ( 0 => 'control de qualitat', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'control de qualitat', 'source_id' => 712286, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130172525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procediments utilitzats per assegurar que s\'aconsegueix el nivell i paràmetres de qualitat desitjats.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832192884738, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'quality control', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Procedures used to ensure the desired level of quality and standards are met.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'quality_control_₃', ))

English (EN)quality control

Procedures used to ensure the desired level of quality and standards are met.

Catalan (CA)control de qualitat

Procediments utilitzats per assegurar que s'aconsegueix el nivell i paràmetres de qualitat desitjats.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895072', 'url' => 'CA/summative_assessment', 'image' => '', 'title' => 'avaluació sumativa', 'tags' => array ( 0 => 'avaluació sumativa', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'avaluació sumativa', 'source_id' => 712255, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130172507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Avaluació que normalment acaba al final d\'un període d\'aprenentatge, amb l\'objectiu de proporcionar una avaluació final del domini d\'un coneixement o destresa d\'una persona.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832191836164, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'summative assessment', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Assessment typically completed at the end of a learning period with the aim of providing a final evaluation of individual\'s mastery of a knowledge or skill.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'summative_assessment', ))

English (EN)summative assessment

Assessment typically completed at the end of a learning period with the aim of providing a final evaluation of individual's mastery of a knowledge or skill.

Catalan (CA)avaluació sumativa

Avaluació que normalment acaba al final d'un període d'aprenentatge, amb l'objectiu de proporcionar una avaluació final del domini d'un coneixement o destresa d'una persona.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895256', 'url' => 'CA/benefits', 'image' => '', 'title' => 'prestacions', 'tags' => array ( 0 => 'prestacions', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'prestacions', 'source_id' => 40068, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120130193535', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Avantatges extres oferts als empleats, com ara la cobertura de l\'assegurança mèdica.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832652161025, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'benefits', 'Definition' => 'Extra advantages offered to employees e.g. paid health insurance.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'benefits', ))

English (EN)benefits

Extra advantages offered to employees e.g. paid health insurance.

Catalan (CA)prestacions

Avantatges extres oferts als empleats, com ara la cobertura de l'assegurança mèdica.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894970', 'url' => 'CA/student_loan', 'image' => '', 'title' => 'préstec d\'estudiant', 'tags' => array ( 0 => 'préstec d\'estudiant', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'préstec d\'estudiant', 'source_id' => 735316, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20120130140116', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Suma de diners que cal retornar. Préstecs a estudiants universitaris que s\'obtenen mitjançant el govern.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829628067845, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'student loan', 'Definition' => 'A sum of money that must be repaid. Loans to university students are obtained through the government.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JustinTK', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'student_loan', ))

English (EN)student loan

A sum of money that must be repaid. Loans to university students are obtained through the government.

Catalan (CA)préstec d'estudiant

Suma de diners que cal retornar. Préstecs a estudiants universitaris que s'obtenen mitjançant el govern.

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894938', 'url' => 'CA/linguistic_sexism', 'image' => '', 'title' => 'sexisme lingüístic', 'tags' => array ( 0 => 'sexisme lingüístic', 1 => 'Culture', 2 => 'People', 3 => '', ), 'term' => 'sexisme lingüístic', 'source_id' => 1563907, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Culture', ), 'category' => array ( 0 => 'People', ), 'lastedit' => '20120130115547', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Moltes diferències entre els homes i les dones pel que fa a l\'ús de la llengua es produeixen només per la posició de la dona en la societat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829423595522, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'linguistic sexism', 'Definition' => 'Many differences between men and women in language use are brought about by nothing less than women’s place in society.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Culture', 'Product Category' => 'People', 'Creation User' => 'ZhuFeng', 'Creation Date' => '2011/9/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'linguistic_sexism', ))

English (EN)linguistic sexism

Many differences between men and women in language use are brought about by nothing less than women’s place in society.

Catalan (CA)sexisme lingüístic

Moltes diferències entre els homes i les dones pel que fa a l'ús de la llengua es produeixen només per la posició de la dona en la societat.

Culture; People
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894951', 'url' => 'CA/The_Dark_Knight', 'image' => 'The dark knight.jpg', 'title' => 'El Cavaller de la Nit', 'tags' => array ( 0 => 'El Cavaller de la Nit', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'El Cavaller de la Nit', 'source_id' => 23790, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20120130124502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon i Harvey Dent, El Cavaller de la Nit narra la història del caos desencadenat per un anarquista cervell de l\'operació conegut amb l\'únic nom de Joker, que porta al límit els protagonistes en desafiar els seus reptes.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 288, 'height' => 426, '_version_' => 1503605829623873536, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'The Dark Knight', 'Definition' => 'Directed by Christopher Nolan and staring Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon and Harvey Dent, The Dark Knight tells a story of the chaos unleashed by an anarchist mastermind known only as the Joker that drives the main characters to their limits as they fight the challenges.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Sample Image' => 'The dark knight.jpg', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Domain' => 'Marketing', 'Creation User' => 'ET2010', 'Creation Date' => '2010/4/29', 'Revision User' => 'ET2010', 'Revision Date' => '2010/4/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Dark_Knight', ))

English (EN)The Dark Knight

Directed by Christopher Nolan and staring Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon and Harvey Dent, The Dark Knight tells a story of the chaos unleashed by an anarchist mastermind known only as the Joker that drives the main characters to ...

Catalan (CA)El Cavaller de la Nit

Dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon i Harvey Dent, El Cavaller de la Nit narra la història del caos desencadenat per un anarquista cervell de l'operació conegut amb l'únic nom de ...

Entertainment; Movies