portrait

helenaborrell

Bristol, United Kingdom

Translate From: English (EN); English, UK (UE); Spanish (ES); Spanish, Latin American (XL)

Translate To: Catalan (CA)

2,200

Words Translated

103

Terms Translated

helenaborrell’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent helenaborrell’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895068', 'url' => 'CA/regulations_₂', 'image' => '', 'title' => 'reglaments', 'tags' => array ( 0 => 'reglaments', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'reglaments', 'source_id' => 712270, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130171039', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Regles, principis, codis, estatuts o lleis formulats per controlar accions o persones en un grup designat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832191836161, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'regulations', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Rules, principles, codes, statutes, or laws formulated to control actions or individuals within a designated group.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'regulations_₂', ))

English (EN)regulations

Rules, principles, codes, statutes, or laws formulated to control actions or individuals within a designated group.

Catalan (CA)reglaments

Regles, principis, codis, estatuts o lleis formulats per controlar accions o persones en un grup designat.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894951', 'url' => 'CA/The_Dark_Knight', 'image' => 'The dark knight.jpg', 'title' => 'El Cavaller de la Nit', 'tags' => array ( 0 => 'El Cavaller de la Nit', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'El Cavaller de la Nit', 'source_id' => 23790, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20120130124502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon i Harvey Dent, El Cavaller de la Nit narra la història del caos desencadenat per un anarquista cervell de l\'operació conegut amb l\'únic nom de Joker, que porta al límit els protagonistes en desafiar els seus reptes.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 288, 'height' => 426, '_version_' => 1503605829623873536, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'The Dark Knight', 'Definition' => 'Directed by Christopher Nolan and staring Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon and Harvey Dent, The Dark Knight tells a story of the chaos unleashed by an anarchist mastermind known only as the Joker that drives the main characters to their limits as they fight the challenges.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Sample Image' => 'The dark knight.jpg', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Domain' => 'Marketing', 'Creation User' => 'ET2010', 'Creation Date' => '2010/4/29', 'Revision User' => 'ET2010', 'Revision Date' => '2010/4/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Dark_Knight', ))

English (EN)The Dark Knight

Directed by Christopher Nolan and staring Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon and Harvey Dent, The Dark Knight tells a story of the chaos unleashed by an anarchist mastermind known only as the Joker that drives the main characters to ...

Catalan (CA)El Cavaller de la Nit

Dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. Batman, Gordon i Harvey Dent, El Cavaller de la Nit narra la història del caos desencadenat per un anarquista cervell de l'operació conegut amb l'únic nom de ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895249', 'url' => 'CA/spoiler_₂', 'image' => '', 'title' => 'filtració', 'tags' => array ( 0 => 'filtració', 1 => 'Cinema', 2 => 'Film studies', 3 => '', ), 'term' => 'filtració', 'source_id' => 1817624, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Cinema', ), 'category' => array ( 0 => 'Film studies', ), 'lastedit' => '20120130190614', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Resum o descripció d\'una peça de ficció que revela element(s) de l\'argument els quals descobreixen el desenllaç de la peça de ficció o del final de la peça sencera.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832450834432, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spoiler', 'Definition' => 'A summary or description of a work of fiction which reveals any plot element(s) which will give away the outcome of a dramatic episode within the work of fiction, or the conclusion of the entire work.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Cinema', 'Creation User' => 'ahclark', 'Creation Date' => '2011/12/7', 'Product Category' => 'Film studies', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spoiler_₂', ))

English (EN)spoiler

A summary or description of a work of fiction which reveals any plot element(s) which will give away the outcome of a dramatic episode within the work of fiction, or the conclusion of the entire work.

Catalan (CA)filtració

Resum o descripció d'una peça de ficció que revela element(s) de l'argument els quals descobreixen el desenllaç de la peça de ficció o del final de la peça sencera.

Cinema; Film studies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895229', 'url' => 'CA/open-ended_questions', 'image' => '', 'title' => 'preguntes obertes', 'tags' => array ( 0 => 'preguntes obertes', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'preguntes obertes', 'source_id' => 712308, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130184614', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Preguntes que no tenen respostes predeterminades o permeten respondre amb la finalitat de desenvolupar una única i personal resposta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832445591557, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'open-ended questions', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Questions that do not have predetermined answers and allow the responder to develop a unique, personal response.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'open-ended_questions', ))

English (EN)open-ended questions

Questions that do not have predetermined answers and allow the responder to develop a unique, personal response.

Catalan (CA)preguntes obertes

Preguntes que no tenen respostes predeterminades o permeten respondre amb la finalitat de desenvolupar una única i personal resposta.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895019', 'url' => 'CA/work_placement', 'image' => '', 'title' => 'pràctiques laborals', 'tags' => array ( 0 => 'pràctiques laborals', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'pràctiques laborals', 'source_id' => 712217, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130161115', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Inserir estudiants en un lloc de treball o marc laboral específics perquè obtinguin conexeixements i habilitats relacionades amb el treball fora de les institucions educatives tradicionals.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605831924449280, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work placement', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_placement', ))

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.

Catalan (CA)pràctiques laborals

Inserir estudiants en un lloc de treball o marc laboral específics perquè obtinguin conexeixements i habilitats relacionades amb el treball fora de les institucions educatives tradicionals.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895067', 'url' => 'CA/role_play', 'image' => '', 'title' => 'joc de rol', 'tags' => array ( 0 => 'joc de rol', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'joc de rol', 'source_id' => 712267, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130171036', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procés d\'aprenentatge en el qual els participants fan el paper d\'altres persones per desenvolupar unes habilitats determinades i per assolir uns objectius d\'aprenentatge particulars.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605832191836160, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'role play', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Learning process in which participants act out the roles of other individuals in order to develop particular skills and to meet particular learning objectives.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'role_play', ))

English (EN)role play

Learning process in which participants act out the roles of other individuals in order to develop particular skills and to meet particular learning objectives.

Catalan (CA)joc de rol

Procés d'aprenentatge en el qual els participants fan el paper d'altres persones per desenvolupar unes habilitats determinades i per assolir uns objectius d'aprenentatge particulars.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894927', 'url' => 'CA/sequence', 'image' => '', 'title' => 'seqüència', 'tags' => array ( 0 => 'seqüència', 1 => 'Advertising', 2 => 'Billboard advertising', 3 => '', ), 'term' => 'seqüència', 'source_id' => 21916, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Billboard advertising', ), 'lastedit' => '20120130113021', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un grup de dos o més fotogrames els quals poden consistir en paraules, gràfics o animacions que estan agrupats sota un nom. La seva mida pot oscil·lar entre uns quants fotogrames i fins a cent o més.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829417304067, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sequence', 'Definition' => 'A group of two or more frames that may consist of words, graphics or animation that are grouped together under one name. It may range in size from a few frames up to a hundred or more.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Billboard advertising', 'Revision User' => 'Aignéis', 'Revision Date' => '2010/6/2', 'Creation User' => 'Tom the translator', 'Creation Date' => '2010/4/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sequence', ))

English (EN)sequence

A group of two or more frames that may consist of words, graphics or animation that are grouped together under one name. It may range in size from a few frames up to a hundred or more.

Catalan (CA)seqüència

Un grup de dos o més fotogrames els quals poden consistir en paraules, gràfics o animacions que estan agrupats sota un nom. La seva mida pot oscil·lar entre uns quants fotogrames i fins a cent o més.

Advertising; Billboard advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1895049', 'url' => 'CA/resource_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'recurs', 'tags' => array ( 0 => 'recurs', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'recurs', 'source_id' => 712265, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20120130165139', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Material, com un objecte, una persona o una ubicació, que es pot utilitzar per proporcionar informació.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605831928643588, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'resource', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Material, either object, person, or location, that can be used to provide information.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'resource_₁₁', ))

English (EN)resource

Material, either object, person, or location, that can be used to provide information.

Catalan (CA)recurs

Material, com un objecte, una persona o una ubicació, que es pot utilitzar per proporcionar informació.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894972', 'url' => 'CA/syllabus_₁', 'image' => '', 'title' => 'programa', 'tags' => array ( 0 => 'programa', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'programa', 'source_id' => 735314, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20120130140120', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Resum del curs que inclou informació sobre allò que els estudiants hauran d\'estudiar, sobre les dates de lliurament de treballs i sobre el sistema d\'avaluació.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829629116417, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'syllabus', 'Definition' => 'A course outline which includes information on what students will study, when assignments are due, and how grades will be assigned.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JustinTK', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'syllabus_₁', ))

English (EN)syllabus

A course outline which includes information on what students will study, when assignments are due, and how grades will be assigned.

Catalan (CA)programa

Resum del curs que inclou informació sobre allò que els estudiants hauran d'estudiar, sobre les dates de lliurament de treballs i sobre el sistema d'avaluació.

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1894976', 'url' => 'CA/Ivy_League', 'image' => '', 'title' => 'Lliga Ivy', 'tags' => array ( 0 => 'Lliga Ivy', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Lliga Ivy', 'source_id' => 423961, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20120130140142', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'helenaborrell', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lliga Ivy és el nom que s\'utilitza generalment per referir-se a vuit universitats als Estats Units: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton i Yale. Al llarg dels anys, aquestes vuit universitats han compartit interessos comuns en beques i esports. Stanley Woodward, editor d\'esports del New York Herald Tribune, va crear aquesta frase a principi dels anys 30. L\'expressió Lliga Ivy ha obtingut també la connotació d\'excel·lència acadèmica, selectivitat en les admissions i elitisme social.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605829629116421, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ivy League', 'Definition' => 'Ivy League is the name generally used to denote eight universities in the United States: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, and Yale. Over the years, these eight universities have shared common interests in scholarship as well as athletics. Stanley Woodward, New York Herald Tribune sports writer, coined the phrase in the early 1930s. The term Ivy League has also obtained the connotation of academic excellence, selectivity in admissions, and social elitism.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Creation User' => 'destall', 'Creation Date' => '2010/11/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Ivy_League', ))

English (EN)Ivy League

Ivy League is the name generally used to denote eight universities in the United States: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, and Yale. Over the years, these eight universities have shared common interests in scholarship as ...

Catalan (CA)Lliga Ivy

Lliga Ivy és el nom que s'utilitza generalment per referir-se a vuit universitats als Estats Units: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton i Yale. Al llarg dels anys, aquestes vuit universitats han compartit interessos comuns en ...

Education; Colleges & universities