portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10481755', 'url' => 'SQ/marketing_mix', 'image' => '', 'title' => 'tregu miks', 'tags' => array ( 0 => 'tregu miks', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'tregu miks', 'source_id' => 66389, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20150729115643', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Duke iu referuar 4 P-të e marketingut: produkti, çmimi, vendosja dhe promovimi.  Ato janë variabla të kontrollueshme që mund të përdoren në mënyra të ndryshme për të ndikuar në motivimin dhe sjelljen e konsumatorëve.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508031617201864707, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'marketing mix', 'Definition' => 'Referring to the 4 P\'s of marketing: product, price, placement and promotion. They are controllable variables that can be used in different ways to influence customer motivation and behavior.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'marketing_mix', ))

English (EN)marketing mix

Referring to the 4 P's of marketing: product, price, placement and promotion. They are controllable variables that can be used in different ways to influence customer motivation and behavior.

Albanian (SQ)tregu miks

Duke iu referuar 4 P-të e marketingut: produkti, çmimi, vendosja dhe promovimi.  Ato janë variabla të kontrollueshme që mund të përdoren në mënyra të ndryshme për të ndikuar në motivimin dhe sjelljen e konsumatorëve.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478694', 'url' => 'SQ/distributed_practice_₁', 'image' => '', 'title' => 'praktika e distribuimit', 'tags' => array ( 0 => 'praktika e distribuimit', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'praktika e distribuimit', 'source_id' => 5131786, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727152002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një teknikë e të mësuarit në të cilën mësimet ose periudha e praktikës janë shperndare aq gjerësisht sa lejon koha në dispozicion. Kjo është një metodë shumë më efektive e të mësuarit në shumicën e rasteve sesa praktika e marshimit, me të cilin ajo është në kontrast zakonisht.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507863257611763712, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A technique of learning in which the lessons or periods of practice are spread out as widely as the available time permits. This is a much more effective method of learning in most cases than massed practice, with which it is usually contrasted.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'distributed practice', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'distributed_practice_₁', ))

English (EN)distributed practice

A technique of learning in which the lessons or periods of practice are spread out as widely as the available time permits. This is a much more effective method of learning in most cases than massed practice, with which it is usually contrasted.

Albanian (SQ)praktika e distribuimit

Një teknikë e të mësuarit në të cilën mësimet ose periudha e praktikës janë shperndare aq gjerësisht sa lejon koha në dispozicion. Kjo është një metodë shumë më efektive e të mësuarit në shumicën e rasteve sesa praktika e marshimit, me të cilin ajo është në ...

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10473218', 'url' => 'SQ/flow_chart_₄', 'image' => '', 'title' => 'grafiku i rrjedhës', 'tags' => array ( 0 => 'grafiku i rrjedhës', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'grafiku i rrjedhës', 'source_id' => 5131507, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150723004816', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një diagram që tregon të gjitha pjesët e një sistemi apo fazat në një procesi, si dhe ndërlidhjet mes tyre; për shembull, një hartë e Underground Londër, ose një plan të një gardërobe të mbledhur vetë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507446006910812160, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A diagram showing all the parts of a system or the stages in a process, and the interrelationships between them; for example, a map of the London Underground or a plan of a selfassembly wardrobe.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'flow chart', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'flow_chart_₄', ))

English (EN)flow chart

A diagram showing all the parts of a system or the stages in a process, and the interrelationships between them; for example, a map of the London Underground or a plan of a selfassembly wardrobe.

Albanian (SQ)grafiku i rrjedhës

Një diagram që tregon të gjitha pjesët e një sistemi apo fazat në një procesi, si dhe ndërlidhjet mes tyre; për shembull, një hartë e Underground Londër, ose një plan të një gardërobe të mbledhur vetë.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10489091', 'url' => 'SQ/timing_objection', 'image' => '', 'title' => 'kundërshtim i kohës', 'tags' => array ( 0 => 'kundërshtim i kohës', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'kundërshtim i kohës', 'source_id' => 628591, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150803174417', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kundërshtimi nga një blerës i ardhshëm për kohën e blerjes së mallrave të ofruara nga një shitës, blerësi tregon se mallrat nuk janë të nevojshme në këtë kohë të veçantë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508506496629997568, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'timing objection', 'Definition' => 'An objection by a prospective buyer to the timing of the purchase of the goods offered by a salesperson, the buyer indicates that the goods are not required at this particular time.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'timing_objection', ))

English (EN)timing objection

An objection by a prospective buyer to the timing of the purchase of the goods offered by a salesperson, the buyer indicates that the goods are not required at this particular time.

Albanian (SQ)kundërshtim i kohës

Kundërshtimi nga një blerës i ardhshëm për kohën e blerjes së mallrave të ofruara nga një shitës, blerësi tregon se mallrat nuk janë të nevojshme në këtë kohë të veçantë.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10579411', 'url' => 'SQ/cost_of_sales_₂', 'image' => '', 'title' => 'Kostoja e shitjes', 'tags' => array ( 0 => 'Kostoja e shitjes', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'Kostoja e shitjes', 'source_id' => 629039, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150828200010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një masë relative e shpenzimeve të brendshme, kostoja e shitjes, e shprehur si një përqindje, llogaritet duke pjesëtuar vëllimin total te shitjes ne dollar nga forca e shitjes me koston totale të kompensimit të forcës së shitjes.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1510779975360315392, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cost of sales', 'Definition' => 'A relative measure of internal costs, the cost of sales, expressed as a percent, is calculated by dividing the total sales dollar volume sold by the sales force into the total compensation cost of the sales force.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cost_of_sales_₂', ))

English (EN)cost of sales

A relative measure of internal costs, the cost of sales, expressed as a percent, is calculated by dividing the total sales dollar volume sold by the sales force into the total compensation cost of the sales force.

Albanian (SQ)Kostoja e shitjes

Një masë relative e shpenzimeve të brendshme, kostoja e shitjes, e shprehur si një përqindje, llogaritet duke pjesëtuar vëllimin total te shitjes ne dollar nga forca e shitjes me koston totale të kompensimit të forcës së shitjes.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10465098', 'url' => 'SQ/capital_turnover_₁', 'image' => '', 'title' => 'qarkullimi i kapitalit', 'tags' => array ( 0 => 'qarkullimi i kapitalit', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'qarkullimi i kapitalit', 'source_id' => 110600, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150716163108', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Shitjet vjetore të kompanisë përpjestuar me kapitalin mesatar të aksionarëve (dmth, me vlerë neto). Kjo është një masë se me sa efikasitet kompania përdor kapitalin e saj; sa më i madh raporti, më pak kapital (më efikase) kompania ka nevojë për të gjeneruar një nivel të caktuar të shitjeve. Gjithashtu referuar si qarkullimi i kapitalit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506871157469478913, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'capital turnover', 'Definition' => 'A company\'s annual sales divided by the average stockholder equity (i e , net worth) It\'s a measure of how efficiently the company uses its equity; the greater the ratio, the less capital (more efficient) the company needs to generate a certain level of sales Also referred to as equity turnover', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'capital_turnover_₁', ))

English (EN)capital turnover

A company's annual sales divided by the average stockholder equity (i e , net worth) It's a measure of how efficiently the company uses its equity; the greater the ratio, the less capital (more efficient) the company needs to generate a certain level of ...

Albanian (SQ)qarkullimi i kapitalit

Shitjet vjetore të kompanisë përpjestuar me kapitalin mesatar të aksionarëve (dmth, me vlerë neto). Kjo është një masë se me sa efikasitet kompania përdor kapitalin e saj; sa më i madh raporti, më pak kapital (më efikase) kompania ka nevojë për të gjeneruar ...

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10476451', 'url' => 'SQ/information_overload', 'image' => '', 'title' => 'mbingarkesë informacioni', 'tags' => array ( 0 => 'mbingarkesë informacioni', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'mbingarkesë informacioni', 'source_id' => 5131743, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150725213410', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një situatë në të cilën shuma ndarë e informacionit të një sistemi informacioni është thjesht tepër e madhe për t\'u përballuar nga menaxhimi i informacionit në dispozicion.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507705593819824131, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A situation in which the sheer amount of information in an information system is simply too great to be coped with by the information management available.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'information overload', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'information_overload', ))

English (EN)information overload

A situation in which the sheer amount of information in an information system is simply too great to be coped with by the information management available.

Albanian (SQ)mbingarkesë informacioni

Një situatë në të cilën shuma ndarë e informacionit të një sistemi informacioni është thjesht tepër e madhe për t'u përballuar nga menaxhimi i informacionit në dispozicion.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478710', 'url' => 'SQ/team-building', 'image' => '', 'title' => 'ndërtimi i ekipit', 'tags' => array ( 0 => 'ndërtimi i ekipit', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'ndërtimi i ekipit', 'source_id' => 5131793, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727163009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një teknikë që ka për qëllim të ndihmojë grupet e punës duke përmirësuar cilësinë e marrëdhënieve ndërpersonale të anëtarëve të tyre si dhe aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Kjo zakonisht bëhet me ndihmën e një konsulence të jashtme, e cila do të diagnostikojë mënyrën e funksionimit të grupit të punës, duke ndihmuar anëtarët të identifikojnë vështirësitë dhe sugjerojnë përmirësime.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507867661403422720, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A technique that aims to help work groups by improving the quality of their members’ interpersonal relations as well as their skill at solving problems and accomplishing their task. This is usually done with the aid of an external consultancy, which will diagnose the way the work group functions, helping members to identify difficulties and suggest improvements.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'team-building', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'team-building', ))

English (EN)team-building

A technique that aims to help work groups by improving the quality of their members’ interpersonal relations as well as their skill at solving problems and accomplishing their task. This is usually done with the aid of an external consultancy, which will ...

Albanian (SQ)ndërtimi i ekipit

Një teknikë që ka për qëllim të ndihmojë grupet e punës duke përmirësuar cilësinë e marrëdhënieve ndërpersonale të anëtarëve të tyre si dhe aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Kjo zakonisht bëhet me ndihmën e një ...

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10494810', 'url' => 'SQ/generic_advertising_₁', 'image' => '', 'title' => 'reklamat gjenerike', 'tags' => array ( 0 => 'reklamat gjenerike', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'reklamat gjenerike', 'source_id' => 628803, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150807235402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Reklamimi i një kategorie apo klase të produktit sesa një markë e veçantë, si në "pi qumësht!", "merrë vezë të cituar!", etj.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508892162305032192, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'generic advertising', 'Definition' => 'Advertising a category or class of product rather than a particular brand, as in "drink milk!", "get egg-cited!", etc. .', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'generic_advertising_₁', ))

English (EN)generic advertising

Advertising a category or class of product rather than a particular brand, as in "drink milk!", "get egg-cited!", etc. .

Albanian (SQ)reklamat gjenerike

Reklamimi i një kategorie apo klase të produktit sesa një markë e veçantë, si në "pi qumësht!", "merrë vezë të cituar!", etj.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10481677', 'url' => 'SQ/float_₇', 'image' => '', 'title' => 'nxjerr në shitje', 'tags' => array ( 0 => 'nxjerr në shitje', 1 => 'Banking', 2 => 'Initial public offering', 3 => '', ), 'term' => 'nxjerr në shitje', 'source_id' => 113054, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Banking', ), 'category' => array ( 0 => 'Initial public offering', ), 'lastedit' => '20150729105701', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Numri i aksioneve të një kompanie që janë në dispozicion për tregtim nga ana e publikut. Ajo nuk përfshin ato aksionet që mbahen afër nga zyrtarët, drejtorët dhe të ashtuquajturit e tjerë të brendshëm.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508027905047789568, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'float', 'Definition' => 'The number of shares of a company that are available for trading by the public. It does not include those shares that are closely held by officers, directors and other so-called insiders.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Banking', 'Product Category' => 'Initial public offering', 'Creation User' => 'Vincent tsung', 'Creation Date' => '2010/7/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'float_₇', ))

English (EN)float

The number of shares of a company that are available for trading by the public. It does not include those shares that are closely held by officers, directors and other so-called insiders.

Albanian (SQ)nxjerr në shitje

Numri i aksioneve të një kompanie që janë në dispozicion për tregtim nga ana e publikut. Ajo nuk përfshin ato aksionet që mbahen afër nga zyrtarët, drejtorët dhe të ashtuquajturit e tjerë të brendshëm.

Banking; Initial public offering