portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10476604', 'url' => 'SQ/brand_mark', 'image' => '', 'title' => 'marka e brendit', 'tags' => array ( 0 => 'marka e brendit', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'marka e brendit', 'source_id' => 5131768, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150725235902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një simbol apo logo unike për një markë të veçantë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507714716474015744, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A symbol or logo unique to a particular brand.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'brand mark', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'brand_mark', ))

English (EN)brand mark

A symbol or logo unique to a particular brand.

Albanian (SQ)marka e brendit

Një simbol apo logo unike për një markë të veçantë.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10474010', 'url' => 'SQ/snowball_sample', 'image' => '', 'title' => 'mostër e topit te borës', 'tags' => array ( 0 => 'mostër e topit te borës', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'mostër e topit te borës', 'source_id' => 5131568, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150723215215', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një formë e marrjes së mostrave të përdorura në hulumtim të tregut, ku secili i anketuar i intervistuar i kërkohet të japë emrat e të anketuarve shtesë. Paragjykimi në këtë formë e marrjes së mostrave, sigurisht, që të anketuarit të tjerë ka të ngjarë të jenë të një sfondi të ngjashëm social me anketuarin origjinal.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507525531996782594, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A form of sampling used in market research, where each respondent interviewed is asked to provide the names of additional respondents. The bias in this form of sampling is, of course, that the additional respondents are likely to be of a similar social background to the original respondent.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'snowball sample', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'snowball_sample', ))

English (EN)snowball sample

A form of sampling used in market research, where each respondent interviewed is asked to provide the names of additional respondents. The bias in this form of sampling is, of course, that the additional respondents are likely to be of a similar social ...

Albanian (SQ)mostër e topit te borës

Një formë e marrjes së mostrave të përdorura në hulumtim të tregut, ku secili i anketuar i intervistuar i kërkohet të japë emrat e të anketuarve shtesë. Paragjykimi në këtë formë e marrjes së mostrave, sigurisht, që të anketuarit të tjerë ka të ngjarë të jenë ...

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10480795', 'url' => 'SQ/post-industrial_society', 'image' => '', 'title' => 'shoqëri post-industriale', 'tags' => array ( 0 => 'shoqëri post-industriale', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'shoqëri post-industriale', 'source_id' => 5131492, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150729003502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një koncept i lidhur me sociologu amerikan Daniel Bell, në të cilën sektori i shërbimeve mund të bëhet një bazë alternative për industrinë e prodhimit për krijimin e pasurisë në shoqëri, pas adaptimit të teknologjisë së re.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507988770819932160, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A concept associated with the American sociologist Daniel Bell, in which the service sector could become an alternative basis to manufacturing industry for the creation of wealth in society, following the adoption of new technology.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'post-industrial society', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'post-industrial_society', ))

English (EN)post-industrial society

A concept associated with the American sociologist Daniel Bell, in which the service sector could become an alternative basis to manufacturing industry for the creation of wealth in society, following the adoption of new technology.

Albanian (SQ)shoqëri post-industriale

Një koncept i lidhur me sociologu amerikan Daniel Bell, në të cilën sektori i shërbimeve mund të bëhet një bazë alternative për industrinë e prodhimit për krijimin e pasurisë në shoqëri, pas adaptimit të teknologjisë së re.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478759', 'url' => 'SQ/shamrock_organization', 'image' => '', 'title' => 'organizatë shamrock', 'tags' => array ( 0 => 'organizatë shamrock', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'organizatë shamrock', 'source_id' => 5131814, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727172802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një term i paraqitur nga teoricien irlandez menaxhimit Charles Handy si një përshkrim i firmës fleksibël. Tre Gjethet e saj Shamrock janë thelbi profesional, forca punëtore fleksibile dhe thekë kontraktuale.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507871310647132160, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A term introduced by the Irish management theorist Charles Handy as a description of the flexible firm. The three leaves of his shamrock are the professional core, the flexible labor force and the contractual fringe.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'shamrock organization', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shamrock_organization', ))

English (EN)shamrock organization

A term introduced by the Irish management theorist Charles Handy as a description of the flexible firm. The three leaves of his shamrock are the professional core, the flexible labor force and the contractual fringe.

Albanian (SQ)organizatë shamrock

Një term i paraqitur nga teoricien irlandez menaxhimit Charles Handy si një përshkrim i firmës fleksibël. Tre Gjethet e saj Shamrock janë thelbi profesional, forca punëtore fleksibile dhe thekë kontraktuale.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478662', 'url' => 'SQ/24-hour_society', 'image' => '', 'title' => 'shoqëri 24 orëshe', 'tags' => array ( 0 => 'shoqëri 24 orëshe', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'shoqëri 24 orëshe', 'source_id' => 5131759, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727145302', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një shoqëri në të cilën të gjitha aktivitetet kryesore, por sidomos të punës dhe pazarit, ndodhin në të gjitha orët e ditës apo natës.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507861558811688960, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A society in which all major activities, but especially work and shopping, occur at all hours of the day or night.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Synonym' => 'total_hours_society', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => '24-hour society', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => '24-hour_society', ))

English (EN)24-hour society

A society in which all major activities, but especially work and shopping, occur at all hours of the day or night.

Albanian (SQ)shoqëri 24 orëshe

Një shoqëri në të cilën të gjitha aktivitetet kryesore, por sidomos të punës dhe pazarit, ndodhin në të gjitha orët e ditës apo natës.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10489190', 'url' => 'SQ/bagman', 'image' => '', 'title' => 'mbledhës parash', 'tags' => array ( 0 => 'mbledhës parash', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'mbledhës parash', 'source_id' => 628635, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150803185821', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një term i shekullit tetëmbëdhjetë me origjinë britanike për një shitës.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508511151494791168, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bagman', 'Definition' => 'An eighteenth century term of british origin for a salesperson.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bagman', ))

English (EN)bagman

An eighteenth century term of british origin for a salesperson.

Albanian (SQ)mbledhës parash

Një term i shekullit tetëmbëdhjetë me origjinë britanike për një shitës.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10485549', 'url' => 'SQ/precedence_relationship', 'image' => '', 'title' => 'marrëdhënie e përparësisë', 'tags' => array ( 0 => 'marrëdhënie e përparësisë', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'marrëdhënie e përparësisë', 'source_id' => 337488, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20150731232402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termi i përdorur në metodën e diagramit të përparësisë për një marrëdhënie logjike.  Në përdorimin e tanishëm, megjithatë, marrëdhëniet e përparësisë, marrëdhëniet logjike, dhe varësia janë përdorur gjerësisht shkëmbyeshëm, pavarësisht nga metoda e diagramit të përdorur.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508256096398082048, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'precedence relationship', 'Definition' => 'The term used in the precedence diagramming method for a logical relationship. In current usage, however, precedence relationship, logical relationship, and dependency are widely used interchangeably, regardless of the diagramming method used.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'precedence_relationship', ))

English (EN)precedence relationship

The term used in the precedence diagramming method for a logical relationship. In current usage, however, precedence relationship, logical relationship, and dependency are widely used interchangeably, regardless of the diagramming method used.

Albanian (SQ)marrëdhënie e përparësisë

Termi i përdorur në metodën e diagramit të përparësisë për një marrëdhënie logjike.  Në përdorimin e tanishëm, megjithatë, marrëdhëniet e përparësisë, marrëdhëniet logjike, dhe varësia janë përdorur gjerësisht shkëmbyeshëm, pavarësisht nga metoda e diagramit ...

Business services; Project management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10538215', 'url' => 'SQ/discount_house', 'image' => '', 'title' => 'shtëpia e zbritjes', 'tags' => array ( 0 => 'shtëpia e zbritjes', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'shtëpia e zbritjes', 'source_id' => 629028, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150826224203', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një shitës me pakicë i specializuar në mallrat e konsumit dhe mallrat e buta, duke tërhequr konsumatorët me çmime të ulëta, në mënyrë tipike, shtëpitë e zbritjes veprojnë në nivel të ulët të mark-ups dhe ofrojnë një minimum të shërbimit klientit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1510608973613498368, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'discount house', 'Definition' => 'A retailer specialising in consumer durables and soft goods, attracting customers with low prices, typically, discount houses operate on low mark-ups and offer a minimum of customer service.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'discount_house', ))

English (EN)discount house

A retailer specialising in consumer durables and soft goods, attracting customers with low prices, typically, discount houses operate on low mark-ups and offer a minimum of customer service.

Albanian (SQ)shtëpia e zbritjes

Një shitës me pakicë i specializuar në mallrat e konsumit dhe mallrat e buta, duke tërhequr konsumatorët me çmime të ulëta, në mënyrë tipike, shtëpitë e zbritjes veprojnë në nivel të ulët të mark-ups dhe ofrojnë një minimum të shërbimit ...

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10538182', 'url' => 'SQ/inside_order-taker', 'image' => '', 'title' => 'pranuesi i brendshëm i porosisë', 'tags' => array ( 0 => 'pranuesi i brendshëm i porosisë', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'pranuesi i brendshëm i porosisë', 'source_id' => 628999, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150826213912', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një shitës i cili shkruan porosi të shitjes në një sportel të shitjes, ose ato që i përcillen kompanisë me telefon, por nuk është i detyruar për të shitur bindshëm për konsumatorët.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1510605010836127745, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'inside order-taker', 'Definition' => 'A salesperson who writes up sales orders at a sales counter, or those forwarded to the company by telephone, but is not required to sell persuasively to customers.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'inside_order-taker', ))

English (EN)inside order-taker

A salesperson who writes up sales orders at a sales counter, or those forwarded to the company by telephone, but is not required to sell persuasively to customers.

Albanian (SQ)pranuesi i brendshëm i porosisë

Një shitës i cili shkruan porosi të shitjes në një sportel të shitjes, ose ato që i përcillen kompanisë me telefon, por nuk është i detyruar për të shitur bindshëm për konsumatorët.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478794', 'url' => 'SQ/pilot_study_₂', 'image' => '', 'title' => 'studimi pilot', 'tags' => array ( 0 => 'studimi pilot', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'studimi pilot', 'source_id' => 5131835, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727181003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një term i përdorur ndonjëherë në hulumtimin e tregut ose kërkime të anketës; për shembull, kur një pyetësor i propozuar mund të testohet në pak të anketuar para se të përdoret në një studim në shkallë së gjerë, për të parë nëse pyetësori duhet rishikuar dhe nëse vet studimi ja vlen të bëhet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507873953103740928, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A term sometimes used in market research or survey research; for example, when a proposed questionnaire may be tested on a few respondents before being used on a large-scale study, to see whether the questionnaire needs revising and whether the study itself is worth doing.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'pilot study', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pilot_study_₂', ))

English (EN)pilot study

A term sometimes used in market research or survey research; for example, when a proposed questionnaire may be tested on a few respondents before being used on a large-scale study, to see whether the questionnaire needs revising and whether the study itself ...

Albanian (SQ)studimi pilot

Një term i përdorur ndonjëherë në hulumtimin e tregut ose kërkime të anketës; për shembull, kur një pyetësor i propozuar mund të testohet në pak të anketuar para se të përdoret në një studim në shkallë së gjerë, për të parë nëse pyetësori duhet rishikuar dhe ...

Business administration; Business management