portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10491687', 'url' => 'SQ/order_processing', 'image' => '', 'title' => 'përpunimi i porosive', 'tags' => array ( 0 => 'përpunimi i porosive', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'përpunimi i porosive', 'source_id' => 628701, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150805232002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Të gjitha aktivitetet që lidhen me plotësimin e porosisë të klientit - kontrollin e porosisë, çmimet, kushtet, krediti i konsumatorëve dhe nivelet e aksioneve, duke prodhuar një faturë, marrjen e mallrave nga depoja, paketimin dhe dërgimin e tyre, dhe mbledhjen e pagesës.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508708829692428288, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'order processing', 'Definition' => 'All of the activities related to filling a customer\'s order - checking the order, prices, terms, customer credit and stock levels, producing an invoice, picking the goods from the warehouse, packing and shipping them, and collecting payment.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'order_processing', ))

English (EN)order processing

All of the activities related to filling a customer's order - checking the order, prices, terms, customer credit and stock levels, producing an invoice, picking the goods from the warehouse, packing and shipping them, and collecting payment.

Albanian (SQ)përpunimi i porosive

Të gjitha aktivitetet që lidhen me plotësimin e porosisë të klientit - kontrollin e porosisë, çmimet, kushtet, krediti i konsumatorëve dhe nivelet e aksioneve, duke prodhuar një faturë, marrjen e mallrave nga depoja, paketimin dhe dërgimin e tyre, dhe ...

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10476563', 'url' => 'SQ/time_sharing_₃', 'image' => '', 'title' => 'ndarja e kohës', 'tags' => array ( 0 => 'ndarja e kohës', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'ndarja e kohës', 'source_id' => 5131747, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150725232708', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një situatë në të cilën dy ose më shumë persona ose organizata përdorin të njëjtin vend pune dhe pajisje (veçanërisht një kompjuter), në mënyrë që të ndajnë kostot dhe për të maksimizuar përdorimin e burimeve. Një formë e zakonshme e ndarjes së kohës është kur dikush përdor një tavolinë në mëngjes dhe dikush tjetër pasdite.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507712703022497795, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A situation in which two or more people or organizations make use of the same workplace and equipment (particularly a computer) in order to share costs and to maximize use of the resource. One common form of time sharing is where someone uses a desk in the morning and someone else in the afternoon.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'time sharing', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'time_sharing_₃', ))

English (EN)time sharing

A situation in which two or more people or organizations make use of the same workplace and equipment (particularly a computer) in order to share costs and to maximize use of the resource. One common form of time sharing is where someone uses a desk in the ...

Albanian (SQ)ndarja e kohës

Një situatë në të cilën dy ose më shumë persona ose organizata përdorin të njëjtin vend pune dhe pajisje (veçanërisht një kompjuter), në mënyrë që të ndajnë kostot dhe për të maksimizuar përdorimin e burimeve. Një formë e zakonshme e ndarjes së kohës është ...

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10486839', 'url' => 'SQ/schedule_control', 'image' => '', 'title' => 'kontrolli i programit', 'tags' => array ( 0 => 'kontrolli i programit', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'kontrolli i programit', 'source_id' => 337526, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20150801195702', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procesi i kontrollit të ndryshimeve në orarin e projektit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508333669402542080, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'schedule control', 'Definition' => 'The process of controlling changes to the project schedule.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'schedule_control', ))

English (EN)schedule control

The process of controlling changes to the project schedule.

Albanian (SQ)kontrolli i programit

Procesi i kontrollit të ndryshimeve në orarin e projektit.

Business services; Project management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10478650', 'url' => 'SQ/garbage_in,_garbage_out', 'image' => '', 'title' => 'mbeturinave brenda, mbeturina jashtë', 'tags' => array ( 0 => 'mbeturinave brenda, mbeturina jashtë', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'mbeturinave brenda, mbeturina jashtë', 'source_id' => 5131751, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150727144002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një slogan i shpikur nga operativët amerikanë në industrinë e kompjuterëve, por adaptuar gjerësisht jashtë saj, i cili lënë të kuptohet se cilësia e prodhimit nga një sistem varet nga cilësia e inputit ndaj saj.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507860740980080640, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A slogan coined by American operatives in the computer industry, but widely adopted outside it, implying that the quality of the output from a system depends upon the quality of the input to it.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'garbage in, garbage out', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'garbage_in,_garbage_out', ))

English (EN)garbage in, garbage out

A slogan coined by American operatives in the computer industry, but widely adopted outside it, implying that the quality of the output from a system depends upon the quality of the input to it.

Albanian (SQ)mbeturinave brenda, mbeturina jashtë

Një slogan i shpikur nga operativët amerikanë në industrinë e kompjuterëve, por adaptuar gjerësisht jashtë saj, i cili lënë të kuptohet se cilësia e prodhimit nga një sistem varet nga cilësia e inputit ndaj saj.

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10487763', 'url' => 'SQ/competitive_position', 'image' => '', 'title' => 'pozitë konkurruese', 'tags' => array ( 0 => 'pozitë konkurruese', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'pozitë konkurruese', 'source_id' => 679744, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150802142408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një e kompani e industrisë e renditur sipas madhësisë dhe fuqisë së biznesit, mund të klasifikohet si një lider në treg, sfidues të tregut, ndjekës të tregut, ose nicher i tregut, sipas tregut që ajo mban.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508403315858210816, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'competitive position', 'Definition' => 'A company\'s industry ranking by size and business strength, may be classified as a market leader, market challenger, market follower, or market nicher, according to the market share it holds.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'competitive_position', ))

English (EN)competitive position

A company's industry ranking by size and business strength, may be classified as a market leader, market challenger, market follower, or market nicher, according to the market share it holds.

Albanian (SQ)pozitë konkurruese

Një e kompani e industrisë e renditur sipas madhësisë dhe fuqisë së biznesit, mund të klasifikohet si një lider në treg, sfidues të tregut, ndjekës të tregut, ose nicher i tregut, sipas tregut që ajo mban.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10489202', 'url' => 'SQ/screening_interview', 'image' => '', 'title' => 'intervista e shqyrtimit', 'tags' => array ( 0 => 'intervista e shqyrtimit', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'intervista e shqyrtimit', 'source_id' => 628640, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150803190709', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një fazë e hershme në procesin e punësimit ne shitje, kur rekrutuesi apo menaxheri i shitjes takohet me aplikantët për të ngjallur interes të mëtejshëm në atë më premtues dhe për të identifikuar ata që janë të papërshtatshëm.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508511718015238146, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'screening interview', 'Definition' => 'An early stage in the sales hiring process when recruiter or sales manager meet with applicants to arouse further interest in the most promising and to identify those who are unsuitable.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'screening_interview', ))

English (EN)screening interview

An early stage in the sales hiring process when recruiter or sales manager meet with applicants to arouse further interest in the most promising and to identify those who are unsuitable.

Albanian (SQ)intervista e shqyrtimit

Një fazë e hershme në procesin e punësimit ne shitje, kur rekrutuesi apo menaxheri i shitjes takohet me aplikantët për të ngjallur interes të mëtejshëm në atë më premtues dhe për të identifikuar ata që janë të papërshtatshëm.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10538176', 'url' => 'SQ/order_taker', 'image' => '', 'title' => 'marrësi i porosisë', 'tags' => array ( 0 => 'marrësi i porosisë', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'marrësi i porosisë', 'source_id' => 628998, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150826212819', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një shites i cili shkruan porosi, por nuk është i përfshirë në bindjen e konsumatorëve për të blerë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1510604318529552384, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'order taker', 'Definition' => 'A salesperson who writes up orders but is not involved in persuading customers to buy.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'order_taker', ))

English (EN)order taker

A salesperson who writes up orders but is not involved in persuading customers to buy.

Albanian (SQ)marrësi i porosisë

Një shites i cili shkruan porosi, por nuk është i përfshirë në bindjen e konsumatorëve për të blerë.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10487779', 'url' => 'SQ/registered_design', 'image' => '', 'title' => 'dizajn i regjistruar', 'tags' => array ( 0 => 'dizajn i regjistruar', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'dizajn i regjistruar', 'source_id' => 677811, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20150802145902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një formë e mbrojtjes ligjore kundër kopjimit nga një konkurrent për pamjen e jashtme të një produkti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508405517690601472, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'registered design', 'Definition' => 'A form of legal protection against the copying by a competitor of the external appearance of a product.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'registered_design', ))

English (EN)registered design

A form of legal protection against the copying by a competitor of the external appearance of a product.

Albanian (SQ)dizajn i regjistruar

Një formë e mbrojtjes ligjore kundër kopjimit nga një konkurrent për pamjen e jashtme të një produkti.

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10473155', 'url' => 'SQ/fixed_costs_₁', 'image' => '', 'title' => 'kostot fikse', 'tags' => array ( 0 => 'kostot fikse', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'kostot fikse', 'source_id' => 110971, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150722231309', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kostot që nuk ndryshojnë me numrin e njësive të prodhuara. Për shembull, amortizimi në afat të gjatë të gjitha kostot janë të ndryshueshme dhe disa shpenzime kanë edhe një komponent fiks dhe të ndryshueshëm', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507440030820335618, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fixed costs', 'Definition' => 'Costs that do not vary with the number of units produced For example, depreciation In the long run all costs are variable and some costs have both a fixed and variable component', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fixed_costs_₁', ))

English (EN)fixed costs

Costs that do not vary with the number of units produced For example, depreciation In the long run all costs are variable and some costs have both a fixed and variable component

Albanian (SQ)kostot fikse

Kostot që nuk ndryshojnë me numrin e njësive të prodhuara. Për shembull, amortizimi në afat të gjatë të gjitha kostot janë të ndryshueshme dhe disa shpenzime kanë edhe një komponent fiks dhe të ndryshueshëm

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10474069', 'url' => 'SQ/arbitration_₁₇', 'image' => '', 'title' => 'arbitrazhi', 'tags' => array ( 0 => 'arbitrazhi', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'arbitrazhi', 'source_id' => 5131650, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150723230802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Eday-ll', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një metodë e zgjidhjes së një mosmarrëveshje në mes të dy palëve që kanë dështuar të bien dakord për disa çështje.   Me pëlqimin e të dyja palëve që të respektohet vendimi i arbitrit, kontesti është vënë përpara një pale të tretë neutrale, zakonisht një organ të pavarur, për gjykim jashtë një gjykate të ligjit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507530314413506560, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A method of settling a dispute between two parties who have failed to agree on some matter. With the agreement of both parties to abide by the arbiter’s decision the dispute is put before a neutral third party, usually an independent body, for adjudication outside a court of law.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'arbitration', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'arbitration_₁₇', ))

English (EN)arbitration

A method of settling a dispute between two parties who have failed to agree on some matter. With the agreement of both parties to abide by the arbiter’s decision the dispute is put before a neutral third party, usually an independent body, for adjudication ...

Albanian (SQ)arbitrazhi

Një metodë e zgjidhjes së një mosmarrëveshje në mes të dy palëve që kanë dështuar të bien dakord për disa çështje.   Me pëlqimin e të dyja palëve që të respektohet vendimi i arbitrit, kontesti është vënë përpara një pale të tretë neutrale, zakonisht një ...

Business administration; Business management