portrait

Tomáš Winkler

Nová Dubnica, Slovakia

Translate From: English (EN); English (EN)

Translate To: Slovak (SK); Czech (CS)

0

Words Translated

0

Terms Translated

Tomáš’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tomáš’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

(object) array( 'id' => '2736878', 'url' => 'SK/domain_₃', 'image' => '', 'title' => 'doména', 'tags' => array ( 0 => 'doména', 1 => 'Translation & localization', 2 => 'Terminology management', 3 => 'TermWiki', 4 => '', ), 'term' => 'doména', 'source_id' => 87571, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology management', ), 'product' => array ( 0 => 'TermWiki', ), 'lastedit' => '20150831203016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Typ literatúry, v ktorej môže byť termín použitý. Niekoľko môže byť zvolených, z užívateľského rozhrania, dokumentácie, online pomoci, marketingu a ďalších.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511053654946217987, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'domain', 'Definition' => 'The type of literature in which the term can be used. Several can be chosen, from UI, Documentation, Online Help, Marketing and Other.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'TermWiki', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Terminology management', 'Industry' => 'Translation & localization', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/6', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'domain_₃', )

English (EN)domain

The type of literature in which the term can be used. Several can be chosen, from UI, Documentation, Online Help, Marketing and Other.

Slovak (SK)doména

Typ literatúry, v ktorej môže byť termín použitý. Niekoľko môže byť zvolených, z užívateľského rozhrania, dokumentácie, online pomoci, marketingu a ďalších.

Translation & localization; Terminology management
(object) array( 'id' => '2736681', 'url' => 'SK/default_search_languages', 'image' => '', 'title' => 'Predvolené vyhľadávacie jazyky', 'tags' => array ( 0 => 'Predvolené vyhľadávacie jazyky', 1 => 'Translation & localization', 2 => 'Terminology management', 3 => 'TermWiki', 4 => '', ), 'term' => 'Predvolené vyhľadávacie jazyky', 'source_id' => 87567, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology management', ), 'product' => array ( 0 => 'TermWiki', ), 'lastedit' => '20150831203002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zvolené vo vašich preferenciách, tieto určujú, v ktorých jazykoch by ste chceli vyhľadávať na TermWiki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511053654945169411, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'default search languages', 'Definition' => 'Chosen in my preferences, these specify which languages you would like to search in TermWiki.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'TermWiki', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Terminology management', 'Industry' => 'Translation & localization', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/6', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'default_search_languages', )

English (EN)default search languages

Chosen in my preferences, these specify which languages you would like to search in TermWiki.

Slovak (SK)Predvolené vyhľadávacie jazyky

Zvolené vo vašich preferenciách, tieto určujú, v ktorých jazykoch by ste chceli vyhľadávať na TermWiki.

Translation & localization; Terminology management
(object) array( 'id' => '6506115', 'url' => 'SK/copy_testing_₁', 'image' => '', 'title' => 'testovanie kópie', 'tags' => array ( 0 => 'testovanie kópie', 1 => 'Communication', 2 => 'Corporate communications', 3 => '', ), 'term' => 'testovanie kópie', 'source_id' => 1437606, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Communication', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate communications', ), 'lastedit' => '20151013084011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Výskum, ktorý určuje reakcie a odpovede na písomnú kópiu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514904655148089346, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'copy testing', 'Definition' => 'Research that determines reactions and responses to written copy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Communication', 'Product Category' => 'Corporate communications', 'Creation User' => 'dtnottingham', 'Creation Date' => '2011/6/15', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'copy_testing_₁', )

English (EN)copy testing

Research that determines reactions and responses to written copy.

Slovak (SK)testovanie kópie

Výskum, ktorý určuje reakcie a odpovede na písomnú kópiu.

Communication; Corporate communications
(object) array( 'id' => '5952058', 'url' => 'SK/fine_₂', 'image' => '', 'title' => 'jemné', 'tags' => array ( 0 => 'jemné', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'jemné', 'source_id' => 649993, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150914101312', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'veľmi vysokej kvality, veľmi tenké', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512283193804324864, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'fine', 'Definition' => 'of very high quality, very thin Fine, pregiato, di qualità', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'claclick', 'Creation Date' => '2011/1/25', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fine_₂', )

English (EN)fine

of very high quality, very thin Fine, pregiato, di qualità

Slovak (SK)jemné

veľmi vysokej kvality, veľmi tenké

Accounting; Tax
(object) array( 'id' => '2661516', 'url' => 'SK/Trumpeter_Swan', 'image' => '', 'title' => 'Labuť trúbivá', 'tags' => array ( 0 => 'Labuť trúbivá', 1 => 'Animals', 2 => 'Birds', 3 => '', ), 'term' => 'Labuť trúbivá', 'source_id' => 574662, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Birds', ), 'lastedit' => '20151012122809', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Labuť trúbivá, Cygnus buccinator, je najväčší natívny severoamerický vták, ak sa meria z hľadiska hmotnosti a dĺžky, a je (v priemere), najväčší druh žijúcich vodných vtákov na zemi. Je to severoamerický náprotivok európskej labute spevavej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514828401989386240, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'Trumpeter Swan', 'Definition' => 'The Trumpeter Swan, Cygnus buccinator, is the largest native North American bird, if measured in terms of weight and length, and is (on average) the largest living waterfowl species on earth. It is the North American counterpart of the European Whooper Swan.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Animals', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Birds', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'thouc', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Trumpeter_Swan', )

English (EN)Trumpeter Swan

The Trumpeter Swan, Cygnus buccinator, is the largest native North American bird, if measured in terms of weight and length, and is (on average) the largest living waterfowl species on earth. It is the North American counterpart of the European Whooper Swan.

Slovak (SK)Labuť trúbivá

Labuť trúbivá, Cygnus buccinator, je najväčší natívny severoamerický vták, ak sa meria z hľadiska hmotnosti a dĺžky, a je (v priemere), najväčší druh žijúcich vodných vtákov na zemi. Je to severoamerický náprotivok európskej labute ...

Animals; Birds
(object) array( 'id' => '2736875', 'url' => 'SK/definition_₂', 'image' => '', 'title' => 'definícia', 'tags' => array ( 0 => 'definícia', 1 => 'Translation & localization', 2 => 'Terminology management', 3 => 'TermWiki', 4 => '', ), 'term' => 'definícia', 'source_id' => 87568, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology management', ), 'product' => array ( 0 => 'TermWiki', ), 'lastedit' => '20150831203007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Povinná súčasť každej termínovej stránky, toto je rýchly jedno alebo dvojvetný opis, čo tento pojem je alebo znamená.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511053654946217984, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'definition', 'Definition' => 'An obligatory part of each termpage, this is a quick one or two sentence description of what the term is or means.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'TermWiki', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Terminology management', 'Industry' => 'Translation & localization', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/6', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'definition_₂', )

English (EN)definition

An obligatory part of each termpage, this is a quick one or two sentence description of what the term is or means.

Slovak (SK)definícia

Povinná súčasť každej termínovej stránky, toto je rýchly jedno alebo dvojvetný opis, čo tento pojem je alebo znamená.

Translation & localization; Terminology management
(object) array( 'id' => '2069835', 'url' => 'SK/employee_₁', 'image' => '', 'title' => 'zamestnanec', 'tags' => array ( 0 => 'zamestnanec', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'zamestnanec', 'source_id' => 351497, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20150914101309', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jednotlivec, ktorý vykonáva služby pre inú osoby alebo organizáciu výmenou za kompenzáciu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512283193802227712, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'employee', 'Definition' => 'An individual who performs services for another individual or an organization in return for compensation.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'employee_₁', )

English (EN)employee

An individual who performs services for another individual or an organization in return for compensation.

Slovak (SK)zamestnanec

Jednotlivec, ktorý vykonáva služby pre inú osoby alebo organizáciu výmenou za kompenzáciu.

Accounting; Payroll
(object) array( 'id' => '2736678', 'url' => 'SK/control_bar', 'image' => '', 'title' => 'ovládací panel', 'tags' => array ( 0 => 'ovládací panel', 1 => 'Translation & localization', 2 => 'Terminology management', 3 => 'TermWiki', 4 => '', ), 'term' => 'ovládací panel', 'source_id' => 87564, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology management', ), 'product' => array ( 0 => 'TermWiki', ), 'lastedit' => '20150831203010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Karty v hornej časti ľubovoľnej stránky, ktoré umožňujú interakciu s danou stránkou, vrátane editácie, sledovania, mazania atď', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511053654945169409, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'control bar', 'Definition' => 'The tabs on the top of any page which allow interaction with that page, including editing, watching, deleting etc.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'TermWiki', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Terminology management', 'Industry' => 'Translation & localization', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/6', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'control_bar', )

English (EN)control bar

The tabs on the top of any page which allow interaction with that page, including editing, watching, deleting etc.

Slovak (SK)ovládací panel

Karty v hornej časti ľubovoľnej stránky, ktoré umožňujú interakciu s danou stránkou, vrátane editácie, sledovania, mazania atď

Translation & localization; Terminology management
(object) array( 'id' => '6505899', 'url' => 'SK/communication_audit', 'image' => '', 'title' => 'komunikačný audit', 'tags' => array ( 0 => 'komunikačný audit', 1 => 'Communication', 2 => 'Corporate communications', 3 => '', ), 'term' => 'komunikačný audit', 'source_id' => 1437580, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Communication', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate communications', ), 'lastedit' => '20151013084003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Systematický prieskum členov cieľovej skupiny - často členi médií alebo potenciálni zákazníci - na zistenie povedomia alebo reakcie na správu o produkte, službe alebo spoločnosti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514904655147040768, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'communication audit', 'Definition' => 'A systematic survey of members of a target audience - often members of the media or potential customers - to determine awareness or reaction to a message about a product, service or company.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Communication', 'Product Category' => 'Corporate communications', 'Creation User' => 'dtnottingham', 'Creation Date' => '2011/6/15', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'communication_audit', )

English (EN)communication audit

A systematic survey of members of a target audience - often members of the media or potential customers - to determine awareness or reaction to a message about a product, service or company.

Slovak (SK)komunikačný audit

Systematický prieskum členov cieľovej skupiny - často členi médií alebo potenciálni zákazníci - na zistenie povedomia alebo reakcie na správu o produkte, službe alebo spoločnosti.

Communication; Corporate communications
(object) array( 'id' => '2943180', 'url' => 'SK/finger_pointing', 'image' => '', 'title' => 'ukazovanie prstom', 'tags' => array ( 0 => 'ukazovanie prstom', 1 => 'Communication', 2 => 'Body language', 3 => '', ), 'term' => 'ukazovanie prstom', 'source_id' => 2307863, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Communication', ), 'category' => array ( 0 => 'Body language', ), 'lastedit' => '20151013084619', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Winky', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ukázanie prst smerom k inej osobe na nasmerovanie pozornosti k nej. Všeobecne je to vnímané ako agresívne a negatívne, aj keď len mierne.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514905033333800960, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => (object) array( 'Definition' => 'Extending a finger towards another person to direct attention towards them. It is universally seen as aggressive and negative, even if only mildly.', 'Industry' => 'Communication', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'Body language', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'wblue', 'Creation Date' => '2012/4/6', 'Term' => 'finger pointing', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'finger_pointing', )

English (EN)finger pointing

Extending a finger towards another person to direct attention towards them. It is universally seen as aggressive and negative, even if only mildly.

Slovak (SK)ukazovanie prstom

Ukázanie prst smerom k inej osobe na nasmerovanie pozornosti k nej. Všeobecne je to vnímané ako agresívne a negatívne, aj keď len mierne.

Communication; Body language