portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8086162', 'url' => 'SQ/account_receivable', 'image' => '', 'title' => 'llogari të arkëtueshme', 'tags' => array ( 0 => 'llogari të arkëtueshme', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'llogari të arkëtueshme', 'source_id' => 567883, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140615213403', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Faturat ose te hyrat për mallrat apo shërbimet; të holla borxh nga një klient.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633572644257797, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'account receivable', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Bills or invoices for goods or services; money owed by a customer.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'receivable', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'account_receivable', ))

English (EN)account receivable

Bills or invoices for goods or services; money owed by a customer.

Albanian (SQ)llogari të arkëtueshme

Faturat ose te hyrat për mallrat apo shërbimet; të holla borxh nga një klient.

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8076492', 'url' => 'SQ/architect-engineer', 'image' => '', 'title' => 'arkitekti-Projektues', 'tags' => array ( 0 => 'arkitekti-Projektues', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'arkitekti-Projektues', 'source_id' => 1574969, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20140613175125', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Person i kualifikuar edhe si arkitekt dhe si inxhinier (zakonisht civil), ose një firmë që ofron dy shërbime përmes personelit të saj.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633530936098820, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'architect-engineer', 'Definition' => 'Person qualified both as an architect and a (usually civil) engineer, or a firm providing both services through its personnel.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'architect-engineer', ))

English (EN)architect-engineer

Person qualified both as an architect and a (usually civil) engineer, or a firm providing both services through its personnel.

Albanian (SQ)arkitekti-Projektues

Person i kualifikuar edhe si arkitekt dhe si inxhinier (zakonisht civil), ose një firmë që ofron dy shërbime përmes personelit të saj.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8075248', 'url' => 'SQ/general_partner_₂', 'image' => '', 'title' => 'Ortaku i përgjithshëm', 'tags' => array ( 0 => 'Ortaku i përgjithshëm', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'Ortaku i përgjithshëm', 'source_id' => 1275358, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20140613122903', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '  Ortaku i përgjithshëm është përgjegjës për veprimet e biznesit, ligjërisht mund të lidhet me biznesin dhe është personalisht përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet e biznesit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633526211215362, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'general partner', 'Definition' => 'A general partner has responsibility for the actions of the business, can legally bind the business and is personally liable for all the business\'s debts and obligations.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'tamer', 'Creation Date' => '2011/5/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'general_partner_₂', ))

English (EN)general partner

A general partner has responsibility for the actions of the business, can legally bind the business and is personally liable for all the business's debts and obligations.

Albanian (SQ)Ortaku i përgjithshëm

  Ortaku i përgjithshëm është përgjegjës për veprimet e biznesit, ligjërisht mund të lidhet me biznesin dhe është personalisht përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet e biznesit.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083501', 'url' => 'SQ/Bushido_₁', 'image' => '', 'title' => 'Bushido', 'tags' => array ( 0 => 'Bushido', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Bushido', 'source_id' => 2095757, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615095918', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kodi i mirësjelljes për Samurain dhe të mëdhenjte gjatë feudalizmit japonez.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560757600256, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'Code of conduct for Samurai and nobles during Japanese feudalism.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Bushido', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Bushido_₁', ))

English (EN)Bushido

Code of conduct for Samurai and nobles during Japanese feudalism.

Albanian (SQ)Bushido

Kodi i mirësjelljes për Samurain dhe të mëdhenjte gjatë feudalizmit japonez.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083827', 'url' => 'SQ/social_class_₄', 'image' => '', 'title' => 'klasa sociale', 'tags' => array ( 0 => 'klasa sociale', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'klasa sociale', 'source_id' => 2095909, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615112726', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një grup i njerëzve në një shoqëri të cilët ndajnë të njëjtin status social, politik dhe ekonomik.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633561856507905, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'social class', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'social_class_₄', ))

English (EN)social class

A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.

Albanian (SQ)klasa sociale

Një grup i njerëzve në një shoqëri të cilët ndajnë të njëjtin status social, politik dhe ekonomik.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8077282', 'url' => 'SQ/Liechtenstein_₁', 'image' => '', 'title' => 'Lihtenshtajni', 'tags' => array ( 0 => 'Lihtenshtajni', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Lihtenshtajni', 'source_id' => 1171029, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140613211308', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lihtenshtajni është një vend pa dalje në det në Evropën Qendrore, kufizohet nga Zvicra në perëndim dhe në jug dhe nga Austria në lindje. Zona e tij është pak më shumë se 160 kilometra katrorë (62 milje katror), dhe ai ka një popullsi të llogaritur prej 35.000.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633533721116672, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Liechtenstein', 'Definition' => 'Liechtenstein is a doubly landlocked alpine country in Central Europe, bordered by Switzerland to the west and south and by Austria to the east. Its area is just over 160 square kilometres (62 sq mi), and it has an estimated population of 35,000.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Liechtenstein_₁', ))

English (EN)Liechtenstein

Liechtenstein is a doubly landlocked alpine country in Central Europe, bordered by Switzerland to the west and south and by Austria to the east. Its area is just over 160 square kilometres (62 sq mi), and it has an estimated population of 35,000.

Albanian (SQ)Lihtenshtajni

Lihtenshtajni është një vend pa dalje në det në Evropën Qendrore, kufizohet nga Zvicra në perëndim dhe në jug dhe nga Austria në lindje. Zona e tij është pak më shumë se 160 kilometra katrorë (62 milje katror), dhe ai ka një popullsi të llogaritur prej ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087909', 'url' => 'SQ/external_examiners', 'image' => '', 'title' => 'kontrolluesit e jashtëm', 'tags' => array ( 0 => 'kontrolluesit e jashtëm', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'kontrolluesit e jashtëm', 'source_id' => 712405, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616093135', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Individët nga një institucion i jashtëm të cilët vlerësojnë dhe verifikojë që një institucion i ka përmbushur standardet e paracaktuara, shpesh veprojnë si një mekanizëm i kontrollit të cilësisë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633580112216065, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'external examiners', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Individuals from an outside institution who evaluate and verify that an institution has met predefined standards, often to act as a quality control mechanism.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'external_examiners', ))

English (EN)external examiners

Individuals from an outside institution who evaluate and verify that an institution has met predefined standards, often to act as a quality control mechanism.

Albanian (SQ)kontrolluesit e jashtëm

Individët nga një institucion i jashtëm të cilët vlerësojnë dhe verifikojë që një institucion i ka përmbushur standardet e paracaktuara, shpesh veprojnë si një mekanizëm i kontrollit të cilësisë.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087847', 'url' => 'SQ/Stupa_₁', 'image' => '', 'title' => 'Stupa', 'tags' => array ( 0 => 'Stupa', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Stupa', 'source_id' => 2096119, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140616082516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një vend i shenjtë budist ose tempulli në Indi. Kjo formë e arkitekturës bëri vendin e saj në Kinë, ku është ndryshuar pak dhe u quajt faltore.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633579784011776, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'A Buddhist shrine or temple in India. This form of architecture made its way to China where it was altered slightly and renamed the pagoda.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Stupa', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Stupa_₁', ))

English (EN)Stupa

A Buddhist shrine or temple in India. This form of architecture made its way to China where it was altered slightly and renamed the pagoda.

Albanian (SQ)Stupa

Një vend i shenjtë budist ose tempulli në Indi. Kjo formë e arkitekturës bëri vendin e saj në Kinë, ku është ndryshuar pak dhe u quajt faltore.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8073098', 'url' => 'SQ/Cape_Verde', 'image' => '', 'title' => 'Kape Verde', 'tags' => array ( 0 => 'Kape Verde', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Kape Verde', 'source_id' => 1143784, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140612222808', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Republika e Cape Verde është një shtet ishull, që përfshin një arkipelag te ishujve 10 të vendosura në Oqeanin Atlantik qendrore, 570 kilometra në brigjet e Afrikës Perëndimore. Ishujt, duke mbuluar një zonë të kombinuar prej pak më shumë se 4.000 kilometra katrorë (1,500 sq mi), janë me origjinë vullkanike dhe ndërsa tre prej tyre (Sal, Boa Vista dhe Maio) janë mjaft të sheshtë, me rërë dhe e thatë, ato të mbeturai janë përgjithësisht shkembore dhe kanë më shumë bimësi. Praia është kryeqyteti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633515639472132, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Cape Verde', 'Definition' => 'The Republic of Cape Verde is an island country, spanning an archipelago of 10 islands located in the central Atlantic Ocean, 570 kilometres off the coast of Western Africa. The islands, covering a combined area of slightly over 4,000 square kilometres (1,500 sq mi), are of volcanic origin and while three of them (Sal, Boa Vista and Maio) are fairly flat, sandy and dry, the remaining ones are generally rockier and have more vegetation. Praia is the capital.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Cape_Verde', ))

English (EN)Cape Verde

The Republic of Cape Verde is an island country, spanning an archipelago of 10 islands located in the central Atlantic Ocean, 570 kilometres off the coast of Western Africa. The islands, covering a combined area of slightly over 4,000 square kilometres (1,500 ...

Albanian (SQ)Kape Verde

Republika e Cape Verde është një shtet ishull, që përfshin një arkipelag te ishujve 10 të vendosura në Oqeanin Atlantik qendrore, 570 kilometra në brigjet e Afrikës Perëndimore. Ishujt, duke mbuluar një zonë të kombinuar prej pak më shumë se 4.000 kilometra ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081964', 'url' => 'SQ/oasis_₁', 'image' => '', 'title' => 'oaz', 'tags' => array ( 0 => 'oaz', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'oaz', 'source_id' => 482205, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614223711', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një oaz është një vend në shkretëtirë që ka ujë dhe është pjellor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633554100191232, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'oasis', 'Definition' => 'An oasis is a place in the desert that has water and is fertile.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/11/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'oasis_₁', ))

English (EN)oasis

An oasis is a place in the desert that has water and is fertile.

Albanian (SQ)oaz

Një oaz është një vend në shkretëtirë që ka ujë dhe është pjellor.

Geography; Geography