portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081800', 'url' => 'SQ/piedmont_₄', 'image' => '', 'title' => 'piemont', 'tags' => array ( 0 => 'piemont', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'piemont', 'source_id' => 4954977, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614215618', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'e shtrirë apo e formuar në këmbë të maleve; në Shtetet e Bashkuara, një zonën në shtetet jugore në mbi bazën e maleve Blue Ridge.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633553542348800, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Lying or formed at the base of mountains; in the United States, an area in the southern states at the base of the Blue Ridge Mountains.', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Creation User' => 'apk2013', 'Creation Date' => '2013/2/14', 'Term' => 'piedmont', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'piedmont_₄', ))

English (EN)piedmont

Lying or formed at the base of mountains; in the United States, an area in the southern states at the base of the Blue Ridge Mountains.

Albanian (SQ)piemont

e shtrirë apo e formuar në këmbë të maleve; në Shtetet e Bashkuara, një zonën në shtetet jugore në mbi bazën e maleve Blue Ridge.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081804', 'url' => 'SQ/prevailing_winds_₂', 'image' => '', 'title' => 'erërat mbizotëruese', 'tags' => array ( 0 => 'erërat mbizotëruese', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'erërat mbizotëruese', 'source_id' => 4954986, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614215625', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Drejtimi nga të cilat më shpesh erërat fryjne në një vend të veçantë gjeografik.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633553543397379, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The direction from which winds most frequently blow at a specific geographic location.', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Creation User' => 'apk2013', 'Creation Date' => '2013/2/14', 'Term' => 'prevailing winds', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'prevailing_winds_₂', ))

English (EN)prevailing winds

The direction from which winds most frequently blow at a specific geographic location.

Albanian (SQ)erërat mbizotëruese

Drejtimi nga të cilat më shpesh erërat fryjne në një vend të veçantë gjeografik.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087859', 'url' => 'SQ/minerva', 'image' => 'минерва-1353551013.jpg', 'title' => 'minerva', 'tags' => array ( 0 => 'minerva', 1 => 'History', 2 => 'Roman gods', 3 => '', ), 'term' => 'minerva', 'source_id' => 1844394, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'Roman gods', ), 'lastedit' => '20140616084917', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Perëndeshë e urtësise dhe veprave artizanale. Gjithashtu e njohur si perëndesha e virgjër e poezisë, mjekësisë, urtësise, tregtise, thurjes, zanateve, magjise.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 528, 'height' => 920, '_version_' => 1503633579957026818, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'minerva', 'Definition' => 'Goddess of wisdom and crafts. Also known as the virgin goddess of poetry, medicine, wisdom, commerce, weaving, crafts, magic.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'History', 'Product Category' => 'Roman gods', 'Creation User' => 'Gusty999', 'Creation Date' => '2011/12/23', 'Sample Image' => 'минерва-1353551013.jpg', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'minerva', ))

English (EN)minerva

Goddess of wisdom and crafts. Also known as the virgin goddess of poetry, medicine, wisdom, commerce, weaving, crafts, magic.

Albanian (SQ)minerva

Perëndeshë e urtësise dhe veprave artizanale. Gjithashtu e njohur si perëndesha e virgjër e poezisë, mjekësisë, urtësise, tregtise, thurjes, zanateve, magjise.

History; Roman gods
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083827', 'url' => 'SQ/social_class_₄', 'image' => '', 'title' => 'klasa sociale', 'tags' => array ( 0 => 'klasa sociale', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'klasa sociale', 'source_id' => 2095909, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615112726', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një grup i njerëzve në një shoqëri të cilët ndajnë të njëjtin status social, politik dhe ekonomik.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633561856507905, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'social class', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'social_class_₄', ))

English (EN)social class

A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.

Albanian (SQ)klasa sociale

Një grup i njerëzve në një shoqëri të cilët ndajnë të njëjtin status social, politik dhe ekonomik.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087887', 'url' => 'SQ/lipstick_₁', 'image' => '', 'title' => 'buzëkuq', 'tags' => array ( 0 => 'buzëkuq', 1 => 'Beauty', 2 => 'Skin care', 3 => '', ), 'term' => 'buzëkuq', 'source_id' => 3865522, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Beauty', ), 'category' => array ( 0 => 'Skin care', ), 'lastedit' => '20140616085622', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një kozmetike ose artikull kozmetike që vjen në ngjyra të ndryshme, vijezues, dhe është përdorur për ngjyrën ose të mbrojtur buzët.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633579961221123, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A cosmetic or makeup item that comes in many different colors, textures, and conditions and is used to color or protect the lips.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Beauty', 'Product Category' => 'Skin care', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'kuofan.li', 'Creation Date' => '2013/12/1', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'lipstick', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lipstick_₁', ))

English (EN)lipstick

A cosmetic or makeup item that comes in many different colors, textures, and conditions and is used to color or protect the lips.

Albanian (SQ)buzëkuq

Një kozmetike ose artikull kozmetike që vjen në ngjyra të ndryshme, vijezues, dhe është përdorur për ngjyrën ose të mbrojtur buzët.

Beauty; Skin care
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083425', 'url' => 'SQ/bureaucracy_₈', 'image' => '', 'title' => 'burokraci', 'tags' => array ( 0 => 'burokraci', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'burokraci', 'source_id' => 2095639, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615090315', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Administrata pjesë e qeverisë e cila është e karakterizuar shpesh nga kaseta të tepërta të kuqe ose rutinat e kota.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560280498176, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'The administration portion of the government which is often characterized by excessive red tapes or wasteful routines.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'bureaucracy', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bureaucracy_₈', ))

English (EN)bureaucracy

The administration portion of the government which is often characterized by excessive red tapes or wasteful routines.

Albanian (SQ)burokraci

Administrata pjesë e qeverisë e cila është e karakterizuar shpesh nga kaseta të tepërta të kuqe ose rutinat e kota.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081910', 'url' => 'SQ/composite_volcano_₃', 'image' => '', 'title' => 'vullkan i përbërë', 'tags' => array ( 0 => 'vullkan i përbërë', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'vullkan i përbërë', 'source_id' => 4955023, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614222240', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një vullkan i madh i njëanshëm i ndërtuar nga flukset e llavës dhe depozitat. vullkanike.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633553891524610, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A steep-sided volcano built by lava flows and tephra deposits.', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Synonym' => 'stratovolcano_₁', 'Creation User' => 'apk2013', 'Creation Date' => '2013/2/14', 'Term' => 'composite volcano', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'composite_volcano_₃', ))

English (EN)composite volcano

A steep-sided volcano built by lava flows and tephra deposits.

Albanian (SQ)vullkan i përbërë

Një vullkan i madh i njëanshëm i ndërtuar nga flukset e llavës dhe depozitat. vullkanike.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083630', 'url' => 'SQ/Ferdinand_Magellan', 'image' => '', 'title' => 'Ferdinand Magellan', 'tags' => array ( 0 => 'Ferdinand Magellan', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Ferdinand Magellan', 'source_id' => 2095813, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615103942', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '(1480? -1521) Eksplorues spanjoll i cili ishte i pari që lundroi rreth globit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633561145573377, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => '(1480?-1521) Spanish explorer who was the first to circumnavigate the globe.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Ferdinand Magellan', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Ferdinand_Magellan', ))

English (EN)Ferdinand Magellan

(1480?-1521) Spanish explorer who was the first to circumnavigate the globe.

Albanian (SQ)Ferdinand Magellan

(1480? -1521) Eksplorues spanjoll i cili ishte i pari që lundroi rreth globit.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8084931', 'url' => 'SQ/Nazi', 'image' => '', 'title' => 'Nazi', 'tags' => array ( 0 => 'Nazi', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Nazi', 'source_id' => 2096034, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615162908', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Emri i Partisë Socialiste Kombëtare Gjermane, e cila fitoi kontrollin e Gjermanisë në vitin 1933 nën udhëheqjen e Adolf Hitlerit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633565926031360, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'Name of German National Socialist Party, which gained control of Germany in 1933 under the leadership of Adolf Hitler.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Nazi', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Nazi', ))

English (EN)Nazi

Name of German National Socialist Party, which gained control of Germany in 1933 under the leadership of Adolf Hitler.

Albanian (SQ)Nazi

Emri i Partisë Socialiste Kombëtare Gjermane, e cila fitoi kontrollin e Gjermanisë në vitin 1933 nën udhëheqjen e Adolf Hitlerit.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087817', 'url' => 'SQ/Yom_Kippur_War', 'image' => '', 'title' => 'Lufta Yom Kippur', 'tags' => array ( 0 => 'Lufta Yom Kippur', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Lufta Yom Kippur', 'source_id' => 2095964, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140616081923', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '(1973) Lufta mes Izraelit dhe Egjiptit dhe Sirisë, në të cilën Izraeli mundi dy toka ne zaptimin nga secili.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633579777720323, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => '(1973) War between Israel and Egypt and Syria in which Israel defeated the two capturing land from each.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Yom Kippur War', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Yom_Kippur_War', ))

English (EN)Yom Kippur War

(1973) War between Israel and Egypt and Syria in which Israel defeated the two capturing land from each.

Albanian (SQ)Lufta Yom Kippur

(1973) Lufta mes Izraelit dhe Egjiptit dhe Sirisë, në të cilën Izraeli mundi dy toka ne zaptimin nga secili.

History; World history