portrait

Monika Olszewska

Torun, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

3,101

Words Translated

31

Terms Translated

Monika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Monika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438578', 'url' => 'PL/salon_₂', 'image' => '', 'title' => 'salon', 'tags' => array ( 0 => 'salon', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'salon', 'source_id' => 771285, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702102208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Początkowo nazwa oficjalnych wystaw sztuki organizowanych przez francuską Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby) i jej spadkobierczynię Académie des Beaux Arts (Akademię Sztuk Pięknych - zobacz akademia). Od 1725 roku wystawy odbywały się w pomieszczeniu zwanym Salon carré, w Luwrze. Z czasem francuskie pojęcie "salon" poszerzyło swój zakres semantyczny i zaczęło oznaczać każdą większą mieszaną wystawę sztuki. Do połowu dziewiętnastego wieku akademie przeobraziły się w nader konserwatywne instytucje, a ich monopol na ważniejsze wystawy skutecznie zduszał innowacyjność naturalizmu, realizmu, impresjonizmu i ich spadkobierców. Do około 1860 roku liczba artystów wykluczonych z oficjalnego Salonu wzrosła tak bardzo i skandalicznie, że w 1863 roku rząd był zmuszony zapewnić odrzuconym twórcom alternatywę. Zaczęła ona być znana jako Salon des refusés. Trzy kolejne Salons des refusés odbyły się w latach 1874, 1875 i w 1886. W 1884 neoekspresjoniści Georges Seurat i Paul Signac razem z Odilonem Redonem założyli Salon des Indépendents, instytucję przeznaczoną na potrzeby sztuki innowacyjnej i anty-akademickiej. Organizowała ona coroczne wystawy aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. W 1903 roku powstał Salon d\'automne, również jako alternatywa dla innowacyjnych artystów. To właśnie dzięki niemu fowizm przykuł uwagę publiczną w 1905 roku. Salon d\'automne ciągle organizuje swoje coroczne wystawy w Paryżu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505657284552818688, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'salon', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Originally the name of the official art exhibitions organised by the French Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Royal Academy of Painting and Sculpture) and its successor the Académie des Beaux Arts (Academy of Fine Arts—see Academy). From 1725 the exhibitions were held in the room called the Salon carré in the Louvre and became known simply as the Salon. This later gave rise to the generic French term of \'salon\' for any large mixed art exhibition. By the mid nineteenth century the academies had become highly conservative, and by their monopoly of major exhibitions resisted the rising tide of innovation in Naturalism, Realism, Impressionism and their successors. By about 1860 the number of artists being excluded from the official Salon became so great and such a scandal that in 1863 the government was forced to set up an alternative, to accommodate the refused artists. This became known as the Salon des refusés. Three further Salons des refusés were held in 1874, 1875 and 1886. In 1884 the Salon des Indépendents was established by the Neo-Impressionists, Georges Seurat and Paul Signac, together with Odilon Redon, as an alternative exhibition for innovatory or anti-academic art. It held annual exhibitions until the start of the First World War. In 1903 the Salon d\'automne was founded, also as an alternative exhibition for innovatory artists. It was there that Fauvism came to public attention in 1905. The Salon d\'automne continues to be held in Paris every year. From then salon became a generic French term for a large mixed exhibition.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'salon_₂', ))

English (EN)salon

Originally the name of the official art exhibitions organised by the French Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Royal Academy of Painting and Sculpture) and its successor the Académie des Beaux Arts (Academy of Fine Arts—see Academy). From 1725 the ...

Polish (PL)salon

Początkowo nazwa oficjalnych wystaw sztuki organizowanych przez francuską Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby) i jej spadkobierczynię Académie des Beaux Arts (Akademię Sztuk Pięknych - zobacz akademia). Od 1725 ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450435', 'url' => 'PL/zygomycetes', 'image' => '', 'title' => 'zygomycetes', 'tags' => array ( 0 => 'zygomycetes', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'zygomycetes', 'source_id' => 792361, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711021402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jedna z grup grzybów, charakteryzuje się produkcją zygospor. Zalicza się do nich pleśń chleba.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506364254474731520, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'zygomycetes', 'Definition' => 'One of the division of the fungi, characterized by the production of zygospores; includes the bread molds.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'zygomycetes', ))

English (EN)zygomycetes

One of the division of the fungi, characterized by the production of zygospores; includes the bread molds.

Polish (PL)zygomycetes

Jedna z grup grzybów, charakteryzuje się produkcją zygospor. Zalicza się do nich pleśń chleba.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10436039', 'url' => 'PL/pay_cable', 'image' => '', 'title' => 'płatna kablówka', 'tags' => array ( 0 => 'płatna kablówka', 1 => 'Advertising', 2 => 'Television advertising', 3 => '', ), 'term' => 'płatna kablówka', 'source_id' => 32955, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Television advertising', ), 'lastedit' => '20150630173009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Znana także jako kablówka premium. Odnosi się do kanałów takich jak HBO, dostępnych za dodatkową opłatą uiszczaną przez abonentów telewizji kablowej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505425317471191040, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pay cable', 'Definition' => 'Also known as Premium Cable. Refers to channels, such as HBO™, available for an extra fee at the discretion of cable TV subscribers.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Television advertising', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Robthereviewer', 'Revision Date' => '2010/5/29', 'Creation User' => 'Robthereviewer', 'Creation Date' => '2010/5/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pay_cable', ))

English (EN)pay cable

Also known as Premium Cable. Refers to channels, such as HBO™, available for an extra fee at the discretion of cable TV subscribers.

Polish (PL)płatna kablówka

Znana także jako kablówka premium. Odnosi się do kanałów takich jak HBO, dostępnych za dodatkową opłatą uiszczaną przez abonentów telewizji kablowej.

Advertising; Television advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438594', 'url' => 'PL/romanticism_₃', 'image' => '', 'title' => 'romantyzm', 'tags' => array ( 0 => 'romantyzm', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'romantyzm', 'source_id' => 771282, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702110004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pojęcie używane przed 1812 rokiem (np. przez poetę Coleridge\'a) dla odróżnienia nowej formy sztuki od tradycji klasycznej. Sztuka romantyczna kładzie nacisk na ludzką psychologię oraz ekspresję uczuć jednostki, jest także zainteresowana relacjami człowieka ze światem naturalnym. Romantyzm przeżył swój rozkwit w latach 1780-1830, ale jego ideały wywierały wpływ także w znacznie późniejszych okresach. Charakterystyczny jest nowy emocjonalizm w kontraście do dominującej klasycznej powściągliwości. Sztuka brytyjska na nowo określa miejsce człowieka w naturze w dziełach Constable\'a i Turnera, a w dziełach Blake\'a proponuje nowe interpretacje ludzkiej historii, określa miejsca człowieka w kosmosie i jego relacje z Bogiem. Fuseli, Barry i Mortimer są innymi ważnymi malarzami historycznymi. Do przedstawicieli późniejszej fazy ruchu romantycznego w Wielkiej Brytanii należą prerafaelici i symboliści.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505659109257510912, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'romanticism', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Term in use by 1812 (e.g. By poet Coleridge) to distinguish new forms of art and literature from classical tradition. Romantic art placed new emphasis on human psychology and expression of personal feeling and on interest in and response to natural world. This complex shift in artistic attitudes at height from about 1780 to 1830 but influence continuing long after. Overall characteristic a new emotionalism in contrast to prevailing ideas of classical restraint. In British art embraced new responses to nature in art of Constable and Turner as well as new approaches to human history, man\'s place in the cosmos and relationship to God, examined in work of Blake. Other significant painters of history subjects were Fuseli, Barry and Mortimer. Later phases of Romantic movement in Britain embrace Pre-Raphaelites and Symbolism.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'romanticism_₃', ))

English (EN)romanticism

Term in use by 1812 (e.g. By poet Coleridge) to distinguish new forms of art and literature from classical tradition. Romantic art placed new emphasis on human psychology and expression of personal feeling and on interest in and response to natural world. ...

Polish (PL)romantyzm

Pojęcie używane przed 1812 rokiem (np. przez poetę Coleridge'a) dla odróżnienia nowej formy sztuki od tradycji klasycznej. Sztuka romantyczna kładzie nacisk na ludzką psychologię oraz ekspresję uczuć jednostki, jest także zainteresowana relacjami człowieka ze ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438574', 'url' => 'PL/sampling_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'samplowanie', 'tags' => array ( 0 => 'samplowanie', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'samplowanie', 'source_id' => 771286, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702095902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'W swojej najbardziej podstawowej formie samplowanie to przetwarzanie, zwykle technologiczne, istniejącej kultury, w czym jest podobne do kolażu. We wczesnych latach osiemdziesiątych artyści zaczęli wykorzystywać fragmenty dźwięku, obrazu, muzyki, tańca i performance\'u do tworzenia nowych dzieł. Hybrydowe projekty wydarzeń na żywo lub przy użyciu mediów obalały tradycyjne pojęcia czasu i przestrzeni, artysty i widowni, wirtualnego i rzeczywistego. W ciągu ostatnich dwóch dekad ta punkowa estetyka "zrób-to-sam" zaczęła reprezentować radykalne kwestionowanie pojęć autorstwa, oryginalności i własności intelektualnej, kreując jednocześnie nowe narracje i odświeżając kulturowe archiwum. Artyści tacy jak Christian Marclay i Candice Breits manipulują filmem i muzyką, tworząc na kanwie znanego materiału filmowego świeże epickie narracje.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505678108768862208, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sampling', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'In its most basic form sampling simply re-processes existing culture, usually technologically, in much the same way a collage does. In the early 1980s artists began cannibalising fragments of sound, image, music, dance and performance to create new works of art. These hybrid projects used sampling to generate live or time-based events that subverted our notions of time, space, artist and audience, virtual and actual. In the past two decades this DIY punk aesthetic has come to represent a radical challenge to the notions of authorship, originality and intellectual property, while creating new narratives and refreshing the cultural archive. Artists like Christian Marclay and Candice Breitz manipulate film and music, remixing familiar footage into epic narratives.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sampling_₁₁', ))

English (EN)sampling

In its most basic form sampling simply re-processes existing culture, usually technologically, in much the same way a collage does. In the early 1980s artists began cannibalising fragments of sound, image, music, dance and performance to create new works of ...

Polish (PL)samplowanie

W swojej najbardziej podstawowej formie samplowanie to przetwarzanie, zwykle technologiczne, istniejącej kultury, w czym jest podobne do kolażu. We wczesnych latach osiemdziesiątych artyści zaczęli wykorzystywać fragmenty dźwięku, obrazu, muzyki, tańca i ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450518', 'url' => 'PL/foramen_caecum', 'image' => '', 'title' => 'otwór ślepy', 'tags' => array ( 0 => 'otwór ślepy', 1 => 'Biology', 2 => 'Anatomy', 3 => 'AAA Co. Ltd.', 4 => 'Medical_1_twgid1294907128825985', ), 'term' => 'otwór ślepy', 'source_id' => 576700, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'company' => array ( 0 => 'AAA Co. Ltd.', ), 'lastedit' => '20150711023602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grzbiet języka jest wypukły i widać na nim bruzdę pośrodkową, która dzieli go na dwie symetryczne połowy; ta bruzda kończy się około 2,5 cm od nasady organu, we wgłębieniu, otworze ślepym, z którego płytkie wyżłobienie, bruzda graniczna, biegnie z boku i z tyłu po obrzeżu każdej strony języka.', 'usage_comment' => 'New', 'glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506365637832736768, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'foramen caecum', 'Company' => 'AAA Co. Ltd.', 'Definition' => 'The dorsum of the tongue is convex and marked by a median sulcus, which divides it into symmetrical halves; this sulcus ends behind, about 2. 5 cm from the root of the organ, in a depression, the foramen cecum, from which a shallow groove, the sulcus terminalis, runs lateral and anterior on either side to the margin of the tongue.', 'Domain' => 'UI; UI', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Anatomy', 'Usage Comment' => 'New', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'Creation User' => 'Chiara conte', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'foramen_caecum', ))

English (EN)foramen caecum

The dorsum of the tongue is convex and marked by a median sulcus, which divides it into symmetrical halves; this sulcus ends behind, about 2. 5 cm from the root of the organ, in a depression, the foramen cecum, from which a shallow groove, the sulcus ...

Polish (PL)otwór ślepy

Grzbiet języka jest wypukły i widać na nim bruzdę pośrodkową, która dzieli go na dwie symetryczne połowy; ta bruzda kończy się około 2,5 cm od nasady organu, we wgłębieniu, otworze ślepym, z którego płytkie wyżłobienie, bruzda graniczna, biegnie z boku i z ...

Biology; Anatomy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438440', 'url' => 'PL/School_of_Paris', 'image' => '', 'title' => 'Szkoła paryska', 'tags' => array ( 0 => 'Szkoła paryska', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'Szkoła paryska', 'source_id' => 771289, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702055803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'W dziewiętnastym wieku Paryż był ośrodkiem wpływowej narodowej szkoły malarstwa i rzeźby, która osiągnęła punkt kulminacyjny w olśniewających innowacjach impresjonizmu i postimpresjonizmu. W rezultacie, na początku dwudziestego wieku Paryż stał się magnesem dla artystów z całego świata i ośrodkiem ważnych innowacji sztuki modernistycznej, przede wszystkim fowizmu, kubizmu, sztuki abstrakcyjnej i surrealizmu. Na opisanie tego fenomenu ukuto termin szkoła paryska. Bliźniaczymi liderami szkoły (chefs d\'école) byli Pablo Picasso, który przeprowadził się do Paryża z rodzinnej Hiszpanii w 1904 roku i Francuz Henri Matisse. Także w 1904 Constantin Brancusi, prekursorski modernistyczny rzeźbiarz, przyjechał do Paryża z Rumunii, a w 1906 malarz i rzeźbiarz Amadeo Modigliani z Włoch. Chaïm Soutine przybył z Rosji w 1911. Rosyjski malarz, Marc Chagall, żył w Paryżu w latach 1910-14, a potem w latach 1923-39 i 1947-9, po czym przeniósł się na południe Francji. Duński prekursor czystego abstrakcjonizmu, Piet Mondrian osiadł w Paryżu w 1920 roku, a Wassily Kandinsky w 1933. Druga wojna światowa położyła kres latom świetności szkoły paryskiej, ale termin ciągle był używany na określenie artystów Paryża. Jednak od około 1950 roku jej dominacja ustąpiła na rzecz szybko rozwijającej się szkoły nowojorskiej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505679179375443968, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'School of Paris', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'During the nineteenth century Paris, France, became the centre of a powerful national school of painting and sculpture, culminating in the dazzling innovations of Impressionism and Post-Impressionism. As a result, in the early years of the twentieth century Paris became a magnet for artists from all over the world and the focus of the principal innovations of modern art, notably Fauvism, Cubism, abstract art and Surrealism. The term School of Paris grew up to describe this phenomenon. The twin chiefs (chefs d\'école) were Pablo Picasso who settled in Paris from his native Spain in 1904, and the Frenchman Henri Matisse. Also in 1904, the pioneer modern sculptor Constantin Brancusi arrived in Paris from Romania, and in 1906 the painter and sculptor Amedeo Modigliani from Italy. Chaïm Soutine arrived from Russia in 1911. The Russian painter Marc Chagall lived in Paris from 1910-14 and then again from 1923-39 and 1947-9, after which he moved to the South of France. The Dutch pioneer of pure abstract painting, Piet Mondrian, settled in Paris in 1920 and Wassily Kandinsky in 1933. The heyday of the School of Paris was ended by the Second World War, although the term continued to be used to describe the artists of Paris. However, from about 1950 its dominance ceded to the rise of the New York School.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'School_of_Paris', ))

English (EN)School of Paris

During the nineteenth century Paris, France, became the centre of a powerful national school of painting and sculpture, culminating in the dazzling innovations of Impressionism and Post-Impressionism. As a result, in the early years of the twentieth century ...

Polish (PL)Szkoła paryska

W dziewiętnastym wieku Paryż był ośrodkiem wpływowej narodowej szkoły malarstwa i rzeźby, która osiągnęła punkt kulminacyjny w olśniewających innowacjach impresjonizmu i postimpresjonizmu. W rezultacie, na początku dwudziestego wieku Paryż stał się magnesem ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10436038', 'url' => 'PL/rrequency', 'image' => '', 'title' => 'częstotliwość', 'tags' => array ( 0 => 'częstotliwość', 1 => 'Advertising', 2 => 'Television advertising', 3 => '', ), 'term' => 'częstotliwość', 'source_id' => 32945, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Television advertising', ), 'lastedit' => '20150630173003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Liczba razy, jaką ten sam odbiorca obejrzy daną reklamę. Często używana razem z terminem zasięg.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505425317470142464, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rrequency', 'Definition' => 'The number of times the same viewer sees your commercial. Often used in tandem with Reach.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Television advertising', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Robthereviewer', 'Revision Date' => '2010/5/29', 'Creation User' => 'Robthereviewer', 'Creation Date' => '2010/5/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rrequency', ))

English (EN)rrequency

The number of times the same viewer sees your commercial. Often used in tandem with Reach.

Polish (PL)częstotliwość

Liczba razy, jaką ten sam odbiorca obejrzy daną reklamę. Często używana razem z terminem zasięg.

Advertising; Television advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450439', 'url' => 'PL/olfactory_bulb', 'image' => '', 'title' => 'opuszka węchowa', 'tags' => array ( 0 => 'opuszka węchowa', 1 => 'Biology', 2 => 'Anatomy', 3 => 'Medical_1_twgid1294907128825985', ), 'term' => 'opuszka węchowa', 'source_id' => 576704, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'lastedit' => '20150711021701', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.', 'usage_comment' => 'New', 'glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506364442358579200, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'olfactory bulb', 'Definition' => 'The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Anatomy', 'Usage Comment' => 'New', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'Creation User' => 'Chiara conte', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'olfactory_bulb', ))

English (EN)olfactory bulb

The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.

Polish (PL)opuszka węchowa

Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.

Biology; Anatomy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10483015', 'url' => 'PL/amphiesma', 'image' => '', 'title' => 'amphiesma', 'tags' => array ( 0 => 'amphiesma', 1 => 'Biology', 2 => 'Genetics', 3 => '', ), 'term' => 'amphiesma', 'source_id' => 143176, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Genetics', ), 'lastedit' => '20150730084402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508110134128148480, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amphiesma', 'Definition' => 'The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.', 'Domain' => 'ignore', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Genetics', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amphiesma', ))

English (EN)amphiesma

The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.

Polish (PL)amphiesma

Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.

Biology; Genetics