portrait

Boutsady Sayakoummane

Romans d'isonzo, Italy

Translate From: Chinese, Simplified (ZS); English (EN); Laothian (LO)

Translate To: Laothian (LO); Laothian (LO); English (EN)

132

Words Translated

0

Terms Translated

Boutsady’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Boutsady’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8188485', 'url' => 'LO/Goal_Keeper', 'image' => '', 'title' => 'Goal Keeper', 'tags' => array ( 0 => 'Goal Keeper', 1 => '', ), 'term' => 'Goal Keeper', 'source_id' => 8188485, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'lastedit' => '20140924073214', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ຜູ້ຮັກສາປະຕູຫລືນັກຮັບໃນກິລາບານເຕະ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633981516546049, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8190553', 'url' => 'LO/ໄມ້ຄັນເທົ້າ', 'image' => '', 'title' => 'ໄມ້ຄັນເທົ້າ', 'tags' => array ( 0 => 'ໄມ້ຄັນເທົ້າ', 1 => 'Tools', 2 => 'Lifting tools', 3 => '', ), 'term' => 'ໄມ້ຄັນເທົ້າ', 'source_id' => 8190553, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Tools', ), 'category' => array ( 0 => 'Lifting tools', ), 'lastedit' => '20140925152932', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ໄມ້ຄັນເທົ້າສ່ວນຫລາຍເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫລືອາດເຮັດດ້ວຍພັດສະດຸຊະນິດອື່ນ. ໃຊ້ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຊົງຕົວຂອງຄົນທີ່ຍ່າງແບບບໍ່ສະດວກຫລືມີອຸປະສັກໂດຍສະເພາະຜູ້ເຖົ້າແກ່. ນອກນັ້ນ ໄມ້ຄັນເທົ້າຍັງໃຊ້ສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້ຍ່າງຂື້ນພູຫລືທາງຊັນຕ່າງໆ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633991543029762, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Tools; Lifting tools
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8192474', 'url' => 'LO/ກ້ວຍທະນີ', 'image' => '', 'title' => 'ກ້ວຍທະນີ', 'tags' => array ( 0 => 'ກ້ວຍທະນີ', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Fruits', 3 => '', ), 'term' => 'ກ້ວຍທະນີ', 'source_id' => 8192474, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', ), 'category' => array ( 0 => 'Fruits', ), 'lastedit' => '20140930033802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ແມ່ນໝາກກ້ວຍຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຕົ້ນສູງໃຫ່ຍແລະໝາກກໍໃຫ່ຍເປັນພິເສດ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633998378696706, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Fruits & vegetables; Fruits
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8188487', 'url' => 'LO/ເມືອງວິນີສ', 'image' => '5e9c52c6-1411314514.jpg;', 'title' => 'ເມືອງວິນີສ', 'tags' => array ( 0 => 'ເມືອງວິນີສ', 1 => 'History', 2 => 'European history', 3 => '', ), 'term' => 'ເມືອງວິນີສ', 'source_id' => 8188487, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'European history', ), 'lastedit' => '20140922015812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ເມືອງວີນີດສເປັນເມືອງທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດທາງດ້ານສິນລະປະທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເມືອງໄດ້ຖືກສ້າງເທິງເກາະດອນນອ້ຍໆ 118ແຫ່ງແລະປຽບເໝືອນສາຍພູຢູ່ເທິງໜ້າທະເລສາບ. ຜົນກະທົບຂອງເມືອງວີນີສຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານສິນລະປະທາງສະຖາປັດຕິຍະກຳແລະສິນລະປະທີ່ເປັນອານຸສອນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເມືອງວີນິດສແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໜວດທີ່ຫາບອ່ນປຽບທຽບບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກຳທີ່ຢູ່ໂຮມກັນຢູ່ ເຊິ່ງອະທິບາຍພອ້ມຮູບພາບໃນອາຍຸການເວລາຂອງຄວາມງົດງາມໃນຕົວເມືອງ. ມັນໄດ້ສະແດງເຖິງການຈັດໝວດກຸ່ມທີ່ສົມບູນເຊິ່ງຄຸນຄ່າທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ລຳ້ຄ່າຂອງມັນຕິດພັນກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ຍອດຍ້ຽມຂອງການກຳນົດເຂດຕົວເມືອງເຊິ່ງຈຳຕອ້ງສິ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ຮຽກຮອ້ງພິເສດໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່. ໃນທະເລສາບບອ່ນນີ້,ທຳມະຊາດແລະປະຫວັດສາດໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນກັນຢ່າງໄກ້ສິດນັບແຕ່ສັດຕະວັດທີ່ຫ້າໃນເວລາທີ່ພົນລະເມືອງຂອງເວເນຕີອານ,ໃນການລົບໜີການລຸກຮືຂື້ນຂອງບາຣບາຣຽນແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບທີ່ອົບພະຍົກຢູ່ເທິງເກາະຂອງທໍຣເຊີໂລ,ເລໂຊໂລແລະມາລາໂມກໂຄ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຊົ່ວຄາວນີ້ໄດ້ຄອ່ຍໆກາຍເປັນການຢູ່ຢ່າງຖາວອນແລະຜູ້ລີ້ໄພໄດ້ດຳລົງຊິວິດດ້ວຍການທຳມາຫາກິນເຊັ່ນການເຮັດນາປູກຝັງແລະການປາມົງແລະນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນມະຫາອຳນາດໃນທາງທະເລ. ເກາະນອ້ຍຂອງຣີອາລໂຕໄດ້ຖືກເລືອກເປັນສູນກາງຂອງຕົວເມືອງໃໝ່ນັ້ນ. ໃນ ຄ ສ 1000,ວີນິດສໄດ້ຄວບຄຸມຊອ່ງແຄບດາລມາທຽນແລະໃນປີ ຄສ 1112 ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕະຫລາດການຄ້າໃນທ່າເຮືອເລວານຕິນຂອງເຂດຊີດອນ. ໃນປີຄສ 1204 ວີນິດສໄດ້ຮ່ວມພັນທະມິດກັບຄຣູສາເດີສ(Crusaders)ໃນການຈັບກຸມຄອນສະຕານນີໂນບເລີ.(Constaninople) .ເຄື່ອງຂອງທີ່ປຸ້ນສະດົມມາມີລົ້ນເຫລືອໄດ້ນຳກັບໄປທີ່ເມືອງວີນິດສໃນເວລານັ້ນ,ເຄື່ອງລ້ຳຄ່າລວມທັງມ້າທອງໃນສວນຊານ ມາກໂຄ(St Mark\'s) ວັດຖຸດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນເປັນພຽງວັດຖຸສິ້ນດຽວທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ໄດ້ປຸ້ນມາຈາກByzantiumເຊິ່ງDoge Enrico Dàndoloໄດ້ແບ່ງບັນກັບພັນທະມິດຂອງລາວ. ພາຍໃຕ້ກາປົກຄອງຂອງໂດກຈ໌(Doge) ອານາຈັກທາງທະເລຂອງອຳນາດທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນໄດ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກຕະຫລອດທົ່ວຊາຍຝັ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລເມຕີເທີຣານນຽນ ໄປເຖິງໝູ່ເກາະຂອງທະເລໂລນຽນແລະເຄຣເຕ. ໃນຊ່ວງໄລ່ຍະເວລາທັງໝົດຂອງການຂະຫຍາຍອານາຈັກອອກເມືອງວີນິດສ;ກວມເວລາຫລາຍກວ່າຫລາຍສັດຕະວັດໃນເວລາທີ່ວີນິດສໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປອ້ງສູນຕະຫລາດການຄ້າຈາກພວກກອບໂກຍການຄ້າອາຣັບສ,ເຈັນໂນສແລະພວກໂອໂຕມັນ,ເທີຄແລະພວກສັກດີນາຢູໂຫລບຜູ້ທີ່ອິດສາຢາກໄດ້ອຳນາດຂອງວີນິດສ, ວີນິດສບໍ່ເຄີຍຢຸດໃນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຍຸກສະໄໝ,ເພື່ອການຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນທີ່ຕັ້ງຂອງມັນໃນເທິງທະເລຊາບ. ການເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານກັບທອ້ງທະເລທຫຼືພາສາອີຕາລີວ່າsposalizio ນັບແຕ່ປີ1172ນັ້ນໄດ້ເອົາແຫວນຂອງໂດກຈ໌ເປັນເຄື່ອງໝາຍ,ໂດກຈ໌ ຜູ້ທີ່ແທນທີ່ດູສ ຫຼືDux (ຖືກເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດໃນປີຄສ697ໂດຍສະພາປະຊາຊົນ)ນັ້ນເຊິ່ງລາວບໍ່ເຄີຍຖືກຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໃດໆ. ໃນທະເລພາຍໃນນີ້ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸກຄາມທ່າມກາງການປົ່ງຂຶ້ນຂອງໝູ່ເກາະດອນນອ້ຍໆບວກກັບຄື້ນທະເລອັນແຫລມຄົມ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສແອອັດທີ່ບໍ່ທຳມະດາໃນອານາເຂດຂອງສະໃໝກາງຫຼືຍຸກກາງ. ຈາກເຂດທໍຣເຊີໂລໄປເຖິງຕອນເໜືອ,ເຖິງຊີໂອເກຍ,ເຖິງຕອນໃຕ້,ເກືອບທຸກໆເກາະໄດ້ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານເປັນຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ;ເມືອງ,ໝູ່ບ້ານປາມົງແລະໝູ່ບ້ານຊ່າງຝີມື(ມູຣານໂນ). ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ໃນໃຈກາງຂອງທະເລຊາບ,ເມືອງວີນິດສໄດ້ຢືນດັ່ງເປັນນະຄອນຫລວງທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ໝົດໃນສະໃໝຍຸກກາງ. ເມື່ອເວລາກຸ່ມຂອງເກາະນອ້ຍໄດ້ຮ່ວມຕົວສາມັກຄີກັນເປັນໜຶ່ງແລະກາຍເປັນໜຶ່ງນັ້ນ,ບໍ່ມີຫຍັງຫລົງເຫລືອທີ່ເປັນພູມີສາດອັນດັ່ງເດີມ ແຕ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນບັນດາຄອງນ້ຳຢ່າງຫລວງຫລາຍດັ່ງເຊັ່ນ:ຄອງGiudecca,ຄອງຊານມາກໂຄແລະຄອງເກັຣດແລະເປັນລະບົບຕານ່າງຂອງເສັ້ານທາງເທິງນ້ຳຫູື້rii ເຊິ່ງເປັນດັ່ງລອດເລືອດແດງຂອງເມືອງຢູ່ເທິງສາຍນ້ຳ. ຢູ່ໃນພື່ນທີ່ທີ່ເໝືອນດັ່ງຝັນ,ບອ່ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານແນວຄວາມຄິດຂອງterra firma ຫຼືດີນແຂງ,ມັນເປັນງານສິ້ນສຸດຍອດຂອງໜຶ່ງໃນສະຖາປັດຕິຍະກຳທາງພິພິຕະພັນທີ່ບໍ່ທຳມະດາຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຫລາຍກວ່າພັນປີແລ້ວ. ຂໍ້ມູນຈາກ: UNESCO/CLT/WHC', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 256, 'height' => 160, '_version_' => 1503633981516546051, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

History; European history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8190020', 'url' => 'LO/ໃບຂີ້ເຫລັກ', 'image' => '', 'title' => 'ໃບຂີ້ເຫລັກ', 'tags' => array ( 0 => 'ໃບຂີ້ເຫລັກ', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Plants', 3 => 'Green vegetables', 4 => 'Trees', 5 => '', ), 'term' => 'ໃບຂີ້ເຫລັກ', 'source_id' => 8190020, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', 1 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Green vegetables', 1 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20140924144819', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ແມ່ນໃບຂອງຕົ້ນຂີ້ເຫລັກເຊິ່ງສາມາດກິນໄດ້ຫລັງຈາກຜ່ານການຕົ້ມໃຫ້ຈຶດແລະປະກອບອາຫານ ໃບທີ່ສາມາດເອົາມາຕົ້ມແມ່ນຕອ້ງອອ່ນຈຶ່ງມີລົດຊາດ,ຕົ້ມໃຫ້ຈຶດຫລາຍນ້ຳແລະຖອກນ້ຳຖີ້ມ ຄັນບໍ່ຈືດມັນຈະມີລົດຊາດຂົມ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633989820219396, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Fruits & vegetables; Green vegetables
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6167648', 'url' => 'LO/ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ', 'image' => 'train-1379490943.jpg;', 'title' => 'ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ', 'tags' => array ( 0 => 'ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ', 1 => 'Transportation', 2 => 'Transportation equipment', 3 => '', ), 'term' => 'ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ', 'source_id' => 6167648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Transportation', ), 'category' => array ( 0 => 'Transportation equipment', ), 'lastedit' => '20130918080751', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ລົດໄຟຄວາມໄວສູງກໍຄືລົດໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສະເລ່ຍໄວກວ່າລົດໄຟທຳມະດາເຊິ່ງນຳໃຊ້ລະບົບ rolling stock ແລະ dedicated tracks. ຫລັງຈາກປີ1964ມີຫລາຍປະເທດນອກຈາກຢີ່ປຸ່ນໄດ້ພັດທະນາລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາປະເທດ.ຕົວຢ່າງ China, France, Germany, Italy, ROC (Taiwan), Turkey, South Korea and Spain. ໃນປີ 2012ລົດໄຟປະເພດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານສ່ວນຫລາຍແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 300 km/h.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 800, 'height' => 520, '_version_' => 1503625236612907008, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Transportation; Transportation equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8188488', 'url' => 'LO/ແອກ', 'image' => '', 'title' => 'ແອກ', 'tags' => array ( 0 => 'ແອກ', 1 => 'Tools', 2 => 'Garden tools', 3 => '', ), 'term' => 'ແອກ', 'source_id' => 8188488, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Tools', ), 'category' => array ( 0 => 'Garden tools', ), 'lastedit' => '20140922015814', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ແອກເປັນອຸປະກອນໜື່ງສຳລັບຊາວນາເພື່ອໃສ່ຄອ້ງຄໍສັດທີ່ແກ່ໄຖ ແອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ແລະເບົາເທົ່າໃດແຮງດີແລະເສືອກມັດທັງສອງສັ້ນເພື່ອດຶງໄຖ. ເສືອກທີ່ດຶງໄຖເອີ້ນເສືອກຄ່າວຫລືເສືອກແອກເຊິ່ງແມ່ນຄຳສັບຂອງຄົນພາກກາງຂອງລາວ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633981517594624, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Tools; Garden tools
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8190019', 'url' => 'LO/ດາວອັງຄານ', 'image' => '68834fdc-1411542137.jpg;', 'title' => 'ດາວອັງຄານ', 'tags' => array ( 0 => 'ດາວອັງຄານ', 1 => 'Astronomy', 2 => 'Solar system', 3 => '', ), 'term' => 'ດາວອັງຄານ', 'source_id' => 8190019, 'type' => 'term', 'namespace' => 1508, 'nstext' => 'LO', 'industry' => array ( 0 => 'Astronomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Solar system', ), 'lastedit' => '20140924144817', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sayako', 'special_term' => '', 'definition' => 'ດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະໃນລະບົບສຸລິຍະທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດເປັນອັນດັບສີ່ ຊື່ໃນພາສາລາຕິນແມ່ນ(Mars) ມາຈາກເທບພະເຈົ້າແຫ່ງສົງຄາມຂອງໂຣມັນຫລືກົງກັບເທບAres ຂອງເກຼັກເພາະເປັນດາວອັງຄານປະກົດເປັນສີແດງຄ້າຍສີໂລຫິດ ບາງຄັ້ງຈຶ່ງເອີ້ນວ່າດາວແດງ ຫລື "Red Planet".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 640, 'height' => 640, '_version_' => 1503633989820219395, 'nstext_full' => 'Laothian (LO)', 's_attr' => '', ))

Astronomy; Solar system