portrait

Sola Agboola

Ado Ekiti, Nigeria

Translate From: English (EN)

Translate To: Yoruba (YO)

991

Words Translated

44

Terms Translated

Sola’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Sola’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1448963', 'url' => 'YO/article_₃', 'image' => '', 'title' => 'apileko', 'tags' => array ( 0 => 'apileko', 1 => 'Broadcasting & receiving', 2 => 'News', 3 => '', ), 'term' => 'apileko', 'source_id' => 142915, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Broadcasting & receiving', ), 'category' => array ( 0 => 'News', ), 'lastedit' => '20110623234009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'itan ti ki ise aroso ti o da lori otito', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603910386909187, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'article', 'Definition' => 'nonfictional story based on the facts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'News', 'Industry' => 'Broadcasting & receiving', 'Creation User' => 'Kate Ivanova', 'Creation Date' => '2010/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'article_₃', ))

English (EN)article

nonfictional story based on the facts

Yoruba (YO)apileko

itan ti ki ise aroso ti o da lori otito

Broadcasting & receiving; News
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1448957', 'url' => 'YO/news_₂', 'image' => '', 'title' => 'iroyin', 'tags' => array ( 0 => 'iroyin', 1 => 'Broadcasting & receiving', 2 => 'News', 3 => '', ), 'term' => 'iroyin', 'source_id' => 142892, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Broadcasting & receiving', ), 'category' => array ( 0 => 'News', ), 'lastedit' => '20110623234003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'ifitonileti nipa isele ti o nsele lowo', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603910385860611, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'news', 'Definition' => 'information on a recent event', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'News', 'Industry' => 'Broadcasting & receiving', 'Creation User' => 'Kate Ivanova', 'Creation Date' => '2010/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'news_₂', ))

English (EN)news

information on a recent event

Yoruba (YO)iroyin

ifitonileti nipa isele ti o nsele lowo

Broadcasting & receiving; News
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451315', 'url' => 'YO/culture', 'image' => '', 'title' => 'asa', 'tags' => array ( 0 => 'asa', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'asa', 'source_id' => 40073, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20110626210013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ni ile ise kan, awon iwa ti o kari, awon ohun ti won ponle ati awon afojusun ile ise yen', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603922866012161, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'culture', 'Definition' => 'In an organization, the shared attitudes, values and goals of that organization.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'culture', ))

English (EN)culture

In an organization, the shared attitudes, values and goals of that organization.

Yoruba (YO)asa

Ni ile ise kan, awon iwa ti o kari, awon ohun ti won ponle ati awon afojusun ile ise yen

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5337076', 'url' => 'YO/consecrated_virgins', 'image' => '', 'title' => 'awon wundia ti a ya si mimo', 'tags' => array ( 0 => 'awon wundia ti a ya si mimo', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'awon wundia ti a ya si mimo', 'source_id' => 696746, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20130604090527', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Awon obinrin ti o je wipe won ti pinnu pelu atileyin ase ijo lati diro mo Oluwa nikan lati gbe ni ipo wundia "nitori ijoba orun" ti a si ya won si mimo ni ipo yen nipa eto isin kan ti o jinle (922-924)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621313938325509, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'consecrated virgins', 'Definition' => 'Women who have decided with the Church\'s approval to cling only to the Lord and to live in a state of virginity "for the sake of the kingdom of heaven" and are consecrated in that state by a solemn rite (922-924).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'consecrated_virgins', ))

English (EN)consecrated virgins

Women who have decided with the Church's approval to cling only to the Lord and to live in a state of virginity "for the sake of the kingdom of heaven" and are consecrated in that state by a solemn rite (922-924).

Yoruba (YO)awon wundia ti a ya si mimo

Awon obinrin ti o je wipe won ti pinnu pelu atileyin ase ijo lati diro mo Oluwa nikan lati gbe ni ipo wundia "nitori ijoba orun" ti a si ya won si mimo ni ipo yen nipa eto isin kan ti o jinle (922-924)

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5337100', 'url' => 'YO/annunciation', 'image' => '', 'title' => 'ikede', 'tags' => array ( 0 => 'ikede', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'ikede', 'source_id' => 696757, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20130604091523', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ibewo ti angeli Gabrieli se si Maria wundia lati so fun u pe oun yoo di iya Olugbala Leyin ti o fi ara mo oro Olorun, Maria di iya Jesu nipa agbara Emi Mimo (484, 494)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621314159575040, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'annunciation', 'Definition' => 'The visit of the angel Gabriel to the virgin Mary to inform her that she was to be the mother of the Savior. After giving her consent to God\'s word, Mary became the mother of Jesus by the power of the Holy Spirit (484, 494).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annunciation', ))

English (EN)annunciation

The visit of the angel Gabriel to the virgin Mary to inform her that she was to be the mother of the Savior. After giving her consent to God's word, Mary became the mother of Jesus by the power of the Holy Spirit (484, 494).

Yoruba (YO)ikede

Ibewo ti angeli Gabrieli se si Maria wundia lati so fun u pe oun yoo di iya Olugbala Leyin ti o fi ara mo oro Olorun, Maria di iya Jesu nipa agbara Emi Mimo (484, 494)

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5337078', 'url' => 'YO/penitent', 'image' => '', 'title' => 'eni ti o ronu piwada', 'tags' => array ( 0 => 'eni ti o ronu piwada', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'eni ti o ronu piwada', 'source_id' => 696788, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20130604090532', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Elese naa ti o nronupiwada ti o si nwa idariji (1451) Ninu ijo ibere, awon ti o dese ni gbangba je ara "egbe awon ti o ronupiwada" ti won nronupiwada ni gbangba fun ese won, ni opolopo igba fun opolopo odun (1447) Awon ise abi asa ironupiwada ntoka si nje ki eniyan fara mo tabi ti o nsan jade wa lati inu ironupiwada ara-eni abi iyipada; iru awon ise yen nyori si tabi tele sise ayeye Sakramenti Ironupiwada (1434) Wo Itelorun (fun ese)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621313939374080, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'penitent', 'Definition' => 'The sinner who repents of sin and seeks forgiveness (1451). In the early Church, public sinners belonged to an "order of penitents," who did public penance for their sins, often for years (1447). Penitential acts or practices refer to those which dispose one for or flows from interior penance or conversion; such acts lead to and follow upon the celebration of the Sacrament of Penance (1434). See Satisfaction (for sin).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Synonym' => 'penitential', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'penitent', ))

English (EN)penitent

The sinner who repents of sin and seeks forgiveness (1451). In the early Church, public sinners belonged to an "order of penitents," who did public penance for their sins, often for years (1447). Penitential acts or practices refer to those which dispose one ...

Yoruba (YO)eni ti o ronu piwada

Elese naa ti o nronupiwada ti o si nwa idariji (1451) Ninu ijo ibere, awon ti o dese ni gbangba je ara "egbe awon ti o ronupiwada" ti won nronupiwada ni gbangba fun ese won, ni opolopo igba fun opolopo odun (1447) Awon ise abi asa ironupiwada ntoka si nje ki ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1448945', 'url' => 'YO/self_study', 'image' => '', 'title' => 'kika iwe funra eni', 'tags' => array ( 0 => 'kika iwe funra eni', 1 => 'Education', 2 => 'Education & training', 3 => '', ), 'term' => 'kika iwe funra eni', 'source_id' => 178005, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Education & training', ), 'lastedit' => '20110623232503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kika iwe ni aaye ara eni, kiko eko lati ara awon ohun elo eyi ti oluko kan saba maa nse iranlowo, ni iyato si sise ise ninu yara ikawe tabi lilo si ibi ti a ti ngba idanilekoo', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603910203408389, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'self study', 'Definition' => 'Study on one’s own, learning from materials often supported by a tutor, in contrast to working in a class or attending a lecture.', 'Domain' => '', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Education & training', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chiara conte', 'Creation Date' => '2010/8/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'self_study', ))

English (EN)self study

Study on one’s own, learning from materials often supported by a tutor, in contrast to working in a class or attending a lecture.

Yoruba (YO)kika iwe funra eni

Kika iwe ni aaye ara eni, kiko eko lati ara awon ohun elo eyi ti oluko kan saba maa nse iranlowo, ni iyato si sise ise ninu yara ikawe tabi lilo si ibi ti a ti ngba idanilekoo

Education; Education & training
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451321', 'url' => 'YO/employee_satisfaction', 'image' => '', 'title' => 'bi osise ti ni itelorun si', 'tags' => array ( 0 => 'bi osise ti ni itelorun si', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'bi osise ti ni itelorun si', 'source_id' => 40080, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20110626210018', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Boya inu awon osise dun ti ise won si te won lorun abi beeko', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603922867060736, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'employee satisfaction', 'Definition' => 'Whether or not employees are happy and feel fulfilled in their positions.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'employee_satisfaction', ))

English (EN)employee satisfaction

Whether or not employees are happy and feel fulfilled in their positions.

Yoruba (YO)bi osise ti ni itelorun si

Boya inu awon osise dun ti ise won si te won lorun abi beeko

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451313', 'url' => 'YO/compensation_₂', 'image' => '', 'title' => 'ajemonu', 'tags' => array ( 0 => 'ajemonu', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'ajemonu', 'source_id' => 40071, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20110626210011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'N toka si ohun gbogbo ti osise ri gba lodo agbani-sise kan fun ise re, lara re ni owo oya ati awon eto', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603922864963586, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'compensation', 'Definition' => 'Refers to everything received from an employer to an employee for his/her services, including salary and benefits.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'compensation_₂', ))

English (EN)compensation

Refers to everything received from an employer to an employee for his/her services, including salary and benefits.

Yoruba (YO)ajemonu

N toka si ohun gbogbo ti osise ri gba lodo agbani-sise kan fun ise re, lara re ni owo oya ati awon eto

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451317', 'url' => 'YO/downsizing', 'image' => '', 'title' => 'sise adinku', 'tags' => array ( 0 => 'sise adinku', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'sise adinku', 'source_id' => 40075, 'type' => 'term', 'namespace' => 1978, 'nstext' => 'YO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20110626210015', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'sjagboola', 'special_term' => '', 'definition' => 'Didin iye awon osise ile ise kan ku', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603922866012163, 'nstext_full' => 'Yoruba (YO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'downsizing', 'Definition' => 'Reducing the number of employees in an organization.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'downsizing', ))

English (EN)downsizing

Reducing the number of employees in an organization.

Yoruba (YO)sise adinku

Didin iye awon osise ile ise kan ku

Business services; Human resources