portrait

springvn20

Viet Nam

Translate From: English (EN)

Translate To: English (EN); Vietnamese (VI)

1,164

Words Translated

44

Terms Translated

springvn20’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent springvn20’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475870', 'url' => 'VI/Ohio_State_University', 'image' => '', 'title' => 'Trường đại học Ohio State', 'tags' => array ( 0 => 'Trường đại học Ohio State', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Trường đại học Ohio State', 'source_id' => 1302024, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110714054506', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Được đặt tại Columbus, Ohio. Đây là một viện nghiên cứu công cộng và được coi là trường đại học lớn thứ 3 tại Mỹ. Theo tạp chí US NEWS và World Report, trường được xếp hạng là trường đại học công tốt nhất ở Ohio và có hơn 63,000 sinh viên theo học tại trường', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043805622273, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ohio State University', 'Definition' => 'Located in Columbus, Ohio, the university is a public research institution currently considered the third largest university in the United States. It is ranked as the best public university in Ohio according to the U. S. News and World Report, and has over 63,000 students in its campuses.', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'tkadry', 'Creation Date' => '2011/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Ohio_State_University', ))

English (EN)Ohio State University

Located in Columbus, Ohio, the university is a public research institution currently considered the third largest university in the United States. It is ranked as the best public university in Ohio according to the U. S. News and World Report, and has over ...

Vietnamese (VI)Trường đại học Ohio State

Được đặt tại Columbus, Ohio. Đây là một viện nghiên cứu công cộng và được coi là trường đại học lớn thứ 3 tại Mỹ. Theo tạp chí US NEWS và World Report, trường được xếp hạng là trường đại học công tốt nhất ở Ohio và có hơn 63,000 sinh viên theo học tại ...

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475875', 'url' => 'VI/George_Washington_University', 'image' => '', 'title' => 'Trường đại học George Washington', 'tags' => array ( 0 => 'Trường đại học George Washington', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Trường đại học George Washington', 'source_id' => 1302029, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110714060006', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Đây là trường đại học tư nhân đặt tại Washington, D.C và được coi là trường đại học lớn nhất tại thủ đô của Mỹ. Trường nổi tiếng bởi các chương trình khoa học chính trị, chính sách công cộng, và luật. Trường tuyển sinh khoảng hơn 24,000 sinh viên', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043806670849, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'George Washington University', 'Definition' => 'A private university located in Washington, D. C, and is considered to be the largest university in the U. S. capital. The school is known for programs in political science, public policy, and law, and has an enrollment of over 24,000 students.', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'tkadry', 'Creation Date' => '2011/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'George_Washington_University', ))

English (EN)George Washington University

A private university located in Washington, D. C, and is considered to be the largest university in the U. S. capital. The school is known for programs in political science, public policy, and law, and has an enrollment of over 24,000 students.

Vietnamese (VI)Trường đại học George Washington

Đây là trường đại học tư nhân đặt tại Washington, D.C và được coi là trường đại học lớn nhất tại thủ đô của Mỹ. Trường nổi tiếng bởi các chương trình khoa học chính trị, chính sách công cộng, và luật. Trường tuyển sinh khoảng hơn 24,000 sinh ...

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475952', 'url' => 'VI/charge_₁₆', 'image' => '', 'title' => 'phí', 'tags' => array ( 0 => 'phí', 1 => 'Accounting', 2 => 'Accounting software', 3 => '', ), 'term' => 'phí', 'source_id' => 507085, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Accounting software', ), 'lastedit' => '20110714075511', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Số tiền ai đó yêu cầu cho một dịch vụ hoặc hàng hóa', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604044204081153, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'charge', 'Definition' => 'the amount of money that sb asks for goods and services', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Accounting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Accounting software', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jwan', 'Creation Date' => '2010/12/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'charge_₁₆', ))

English (EN)charge

the amount of money that sb asks for goods and services

Vietnamese (VI)phí

Số tiền ai đó yêu cầu cho một dịch vụ hoặc hàng hóa

Accounting; Accounting software
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1476099', 'url' => 'VI/holding_company_₁', 'image' => '', 'title' => 'Công ty nắm giữ', 'tags' => array ( 0 => 'Công ty nắm giữ', 1 => 'Banking', 2 => 'Initial public offering', 3 => '', ), 'term' => 'Công ty nắm giữ', 'source_id' => 113063, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Banking', ), 'category' => array ( 0 => 'Initial public offering', ), 'lastedit' => '20110714090009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Một công ty nắm giữ đủ số cổ phiếu của một công ty khác đảm bảo điều hành bỏ phiếu', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604044786040835, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'holding company', 'Definition' => 'A company that owns enough shares of another company to secure voting control.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Banking', 'Product Category' => 'Initial public offering', 'Creation User' => 'Vincent tsung', 'Creation Date' => '2010/7/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'holding_company_₁', ))

English (EN)holding company

A company that owns enough shares of another company to secure voting control.

Vietnamese (VI)Công ty nắm giữ

Một công ty nắm giữ đủ số cổ phiếu của một công ty khác đảm bảo điều hành bỏ phiếu

Banking; Initial public offering
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475868', 'url' => 'VI/University_of_Cincinnati', 'image' => '', 'title' => 'Trường đại học Cincinnati', 'tags' => array ( 0 => 'Trường đại học Cincinnati', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Trường đại học Cincinnati', 'source_id' => 1302022, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110714054505', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Đặt tại Cincinnati, Ohio, trường đại học CIncinnati là một trường nghiên cứu công với mức tuyển sinh hơn 40,000 sinh viên, là một trong những trường đại học lớn nhất ở Mỹ. Theo nghiên cứu TImes Higher Education năm 2010, Cincinnati đứng thứ 76 tại Bắc Mỹ và đứng thứ 190 trên thế giới', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043804573699, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'University of Cincinnati', 'Definition' => 'Located in Cincinnati, Ohio, the University of Cincinnati is a public research university with an enrollment of over 40,000 students, establishing it as one of America\'s largest universities. According to the 2010 Times Higher Education survey, the university ranked 76th in North America, and as 190th in the world.', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'tkadry', 'Creation Date' => '2011/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'University_of_Cincinnati', ))

English (EN)University of Cincinnati

Located in Cincinnati, Ohio, the University of Cincinnati is a public research university with an enrollment of over 40,000 students, establishing it as one of America's largest universities. According to the 2010 Times Higher Education survey, the ...

Vietnamese (VI)Trường đại học Cincinnati

Đặt tại Cincinnati, Ohio, trường đại học CIncinnati là một trường nghiên cứu công với mức tuyển sinh hơn 40,000 sinh viên, là một trong những trường đại học lớn nhất ở Mỹ. Theo nghiên cứu TImes Higher Education năm 2010, Cincinnati đứng thứ 76 tại Bắc Mỹ và ...

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475858', 'url' => 'VI/x-band', 'image' => '', 'title' => 'sóng x-band', 'tags' => array ( 0 => 'sóng x-band', 1 => 'Aerospace', 2 => 'Space flight', 3 => 'NASA', 4 => '', ), 'term' => 'sóng x-band', 'source_id' => 433674, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Aerospace', ), 'category' => array ( 0 => 'Space flight', ), 'company' => array ( 0 => 'NASA', ), 'lastedit' => '20110714052002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tần số đài phát thanh trong tần số từ 8 đến 12 ghz', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043802476547, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'x-band', 'Company' => 'NASA', 'Definition' => 'A range of microwave radio frequencies in the neighborhood of 8 to 12 ghz.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Aerospace', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Space flight', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JimS10', 'Creation Date' => '2010/11/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'x-band', ))

English (EN)x-band

A range of microwave radio frequencies in the neighborhood of 8 to 12 ghz.

Vietnamese (VI)sóng x-band

Tần số đài phát thanh trong tần số từ 8 đến 12 ghz

Aerospace; Space flight
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1476016', 'url' => 'VI/tradition_₃', 'image' => '', 'title' => 'truyền thống', 'tags' => array ( 0 => 'truyền thống', 1 => 'Art history', 2 => 'Visual arts', 3 => '', ), 'term' => 'truyền thống', 'source_id' => 744537, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'Visual arts', ), 'lastedit' => '20110714083510', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'các phong tục được công nhận như các chuẩn mực cho hành vi xã hội qua nhiều thế hệ và vẫn có mối liên quan tới thời hiện tại', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604044563742723, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tradition', 'Definition' => 'A set of recognized customs regarded as coherent that has guided social behavior for many generations and is still relevant to the present time.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Visual arts', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Gabrielle Tait', 'Creation Date' => '2011/2/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tradition_₃', ))

English (EN)tradition

A set of recognized customs regarded as coherent that has guided social behavior for many generations and is still relevant to the present time.

Vietnamese (VI)truyền thống

các phong tục được công nhận như các chuẩn mực cho hành vi xã hội qua nhiều thế hệ và vẫn có mối liên quan tới thời hiện tại

Art history; Visual arts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475871', 'url' => 'VI/Florida_International_University', 'image' => '', 'title' => 'Trường đại học quốc tế Florida', 'tags' => array ( 0 => 'Trường đại học quốc tế Florida', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Trường đại học quốc tế Florida', 'source_id' => 1302025, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110714054507', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Đặt tại Miami, Florida, đây là viện nghiên cứu công cộng với hơn 36,000 sinh viên đang theo học và được xem là trường lớn thứ 13 tại Mỹ', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043805622274, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Florida International University', 'Definition' => 'Located in Miami, Florida, the university is a public research institution with over 36,000 students, and is considered to be the thirteenth largest university in the United States.', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'tkadry', 'Creation Date' => '2011/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Florida_International_University', ))

English (EN)Florida International University

Located in Miami, Florida, the university is a public research institution with over 36,000 students, and is considered to be the thirteenth largest university in the United States.

Vietnamese (VI)Trường đại học quốc tế Florida

Đặt tại Miami, Florida, đây là viện nghiên cứu công cộng với hơn 36,000 sinh viên đang theo học và được xem là trường lớn thứ 13 tại Mỹ

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1476002', 'url' => 'VI/vault_₉', 'image' => '', 'title' => 'Vòm', 'tags' => array ( 0 => 'Vòm', 1 => 'Art history', 2 => 'Visual arts', 3 => '', ), 'term' => 'Vòm', 'source_id' => 744528, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'Visual arts', ), 'lastedit' => '20121101120551', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'kho quỹ, một trần đá ở dạng vòm.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604044561645568, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'vault', 'Definition' => 'vault, a ceiling from stones in the form of arches.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Visual arts', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Gabrielle Tait', 'Creation Date' => '2011/2/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vault_₉', ))

English (EN)vault

vault, a ceiling from stones in the form of arches.

Vietnamese (VI)Vòm

kho quỹ, một trần đá ở dạng vòm.

Art history; Visual arts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1475876', 'url' => 'VI/Georgetown_University', 'image' => '', 'title' => 'Trường đại học Georgetown', 'tags' => array ( 0 => 'Trường đại học Georgetown', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Trường đại học Georgetown', 'source_id' => 1302030, 'type' => 'term', 'namespace' => 1962, 'nstext' => 'VI', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110714060006', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'springvn20', 'special_term' => '', 'definition' => 'Đặt tại bang Washington D.C, Georgetown ía trường đại học hồi giáo lâu đời nhất ở Mỹ và là trường tư nhân với hơn 180 chương trình. Trường tuyển sinh khoảng hơn 16,000 sinh viên. Khoa quan hệ quốc tế và khoa luật luôn được đánh giá cao tại trường.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604043806670850, 'nstext_full' => 'Vietnamese (VI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Georgetown University', 'Definition' => 'Located in Washington, D. C. , Georgetown is the oldest Catholic university in the United States, and is a private institution with 180 programs. The university\'s international affairs and law faculties are highly acclaimed, and the institution has an enrollment of over 16,000 students.', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'tkadry', 'Creation Date' => '2011/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Georgetown_University', ))

English (EN)Georgetown University

Located in Washington, D. C. , Georgetown is the oldest Catholic university in the United States, and is a private institution with 180 programs. The university's international affairs and law faculties are highly acclaimed, and the institution has an ...

Vietnamese (VI)Trường đại học Georgetown

Đặt tại bang Washington D.C, Georgetown ía trường đại học hồi giáo lâu đời nhất ở Mỹ và là trường tư nhân với hơn 180 chương trình. Trường tuyển sinh khoảng hơn 16,000 sinh viên. Khoa quan hệ quốc tế và khoa luật luôn được đánh giá cao tại ...

Education; Colleges & universities